Tuesday, October 20, 2015

ב"ה

בית המקדש: מבנה של אחווה וצדק

בית המקדש של מעלה קיים לנצחים ועומד בכל מועד. בית המקדש של מעלה הוא רצון וחזון הקדוש ברוך הוא של עולם מושלם. אבן היסוד של בית המקדש של מטה נמצאת בלב כל המנצח את יצרו, והפועל מתוך אהבה, אחווה וכוונות טובות למען כל הבריות. כל פעולה של אדם אוהב היא בניית בית המקדש – ממש. בית המקדש של מטה משקף את בית המקדש של מעלה.

הרצון = 1001 = 2 = ב = אתם

בית = 412 = בתי = התבה = בקדשו
= הרצון שמי השמים בארץ = 3409
= 412 = אתם קדשו
= אתם שמי השמים בארץ

מקדש = 444 = מדת = תלדי = ילדת
= לב בתי = הרצון לב שמי השמים בארץ
= 3441 = 444

בכל = 52 = לב חוגג = לב חזה = אליהו
= כל הרצון = הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52 = לטובה = הבטול = יהודי טוב
= יהודי זהה

מועד = 120 = עומד = עמי = מיסוד
= מוסדי = אליהו הנביא

בית המקדש הוא כל משכן אהבה ואחווה וכל היכל צדק.  בית המקדש הוא בנין גוף העובר. בית המקדש הוא בניית בית של זוג אוהבים. בית המקדש הוא בנין משפחה. בית המקדש הוא מבנה חברה המבוססת על צדק. חכמים יכולים לראות כי התוכנית של כל אלה היא אותה התוכנית. כל הנ"ל אותו הבנין ברמות שונות.

משכן = 1060 = 61 = אני

כל אדם היכול לאמר על עצמו: אני, דהיינו כל אחד, הוא משכן.

בכל מקום בו התורה מתארת איך להרכיב את כלי בית המקדש ואיך לעשות את העבודה בבית המקדש, לרבות פיטום הקטורת [שהוא שיקול הדעת של האדם הפועל מתוך השכל ושוקל כל מרכיב במציאות וכותש אותם יחד]; התורה מתארת איך לבנות את גוף האדם ביחסים קדושים – מבנה יחסים של אהבה, אחווה וכבוד הדדי, בין בני אדם החל במבנה גוף העובר ברחם אמו ועד בניית יחסים חברתיים מורכבים ומורחבים.

באחרית = 621 = היום

היום אם בקולו תשמעו – תהלים צ"ה:ז

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!