Friday, October 02, 2015

ב"ה


אחוד הכוכבים


במעשה בראשית כל הכוכבים אחד הם. אנחנו חוזרים למצב המבורך ההוא, בו כל חכמה מאוחדת ומאירה.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

בראשית = 913 = שם אחד
 = שם אהבה = אהבת שרה
=  זאת שרה

שמים = 950 = כל שם
 = שלמה המלך = ספר האדם
=  ספר עמך = ספר דרות

חמה = 53 = המח = נבא
=  הכוכב = גנ = א-ל יחד
 = שלשה אבות האב = 1052 = 53

החמה = 58 = מחי = נח
=  כל השמות בספר בראשית
= 2056 = 58 =  בנו = נבאה = הגנ

חכמה = 73 = הנביאה = יהי מח
 = יהי כוכב = יחוד שלשה אבות
= 1072  = 73 קרן חסד = עלץ חסד
=  עלץ כנסת ישראל =2071 = 73
 = עלץ כנסת אמך = עלץ כנסת אהל שרה

לבנה = 87 = פז = מגדיל = כל הלב
=  לב האדמה = עיר ציון
= 1086 = 87 = לשון אדמה = כל לשון
=  ליצר עולם אדמה = ליצר כל עולם
=  אוהב חכמה = דוד חכמה

כוכב = 48 = מח = הויה יחד
 = יובל = לב הוה = לב זוג
 = לב ארץ בראשית
=2046 = 48 = במו = גילה

צדק = 194 = נולד בארץ = 1193 = 194
=  ארץ בראשית בארץ עד = 3191 = 194

מאדים = 655 = המים
=  הנם = האדם שלשה אבות
= 1654 = 655 = אם ילדי
=  עמך שלשה אבות = כלם בבשרך
=  מים בבשרך

שבתאי = 713 = יגן = תשובה = אבין
 = חג שבת = בן העתיקה הקדושה
= 1712 = 713 = עלץ תשבי
 = שבת העתיקה הקדושה
 = בת העתיקה הקדושה מכל דור
 = שבת השופטים = בן הפשוטים

ארץ = 1101 = 102 = אנחנו פה אתך
 = צדוק אתך = צדקו אתך
 = תקן עולם צדק = 2100 = 102
 = הוא נולד = הוא יודע = הוא מוליד
 = ארץ ברשאית עד בי = הוא ארץ בראשית עד

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!