Wednesday, October 21, 2015

ב"ה

הגאלה = הלדה

הגאלה = 44 = הלדה = לדוד
= ילד = לבבי = יהודה דוד
= יד יהודה = יוד הא וו הא

במרום, אין מושגים מופשטים. הכל אמתי, מידי ובהתגלמות. דברים לא יוצאים לפעול במרום. הם ההתגלמויות עצמן. במרום תכונות הן התגלמויות. הנביאים אינם רק צדיקים (אנשים בעלי תכונה של צדק). הנביאים הם הם הצדק. הנביאים הם האמת. הנביאים הם האור. הנביאים הבורא והבריאה. הכל מידי. אין עיכוב בין הרצון לבין ההתגלמות - אם כי הם צריכים לאהב בכל מאדם כדי לברוא את העולם כרצון ה' וזה עמל
.

כשאנו מפתחים את תכונת הרחמים ברמה שלנו, במרום אנו מפעילים ומחזקים את הרחמים של הלדה - הגאלה *מידית*.

המקשה את לבו והמסרב לרחם מאריך ומגביר את חבלי המשיח - שהם צירי הלדה (הלדה = הגאלה).

לכן, התחננתי שעם ישראל ישמרו את שמיטת חובות אחרי שנת שמיטה. לעשות כן הוא שיא הרחמים. שמיטת חובות מפעילה את הרחמים של מעלה ומזרזת את הלדה (הגאלה) מידית.

אותיות התורה הן הזרע. כשעם ישראל לומד תורה, אנו נכנסים להריון מהזרע הא-להי ועלינו ללדת את עצמנו בגשמיות בדמות הויה.

עולם זה הוא אינו עולם שקר, אלא אנו בתרדמה שנוכל לשאת את צירי הלחץ של הלדה
. תרדמה = שקר + דמה זה נראה כמו עולם שקר. האמת היא, ה' חס עלינו ומטשטש את הכאבים. כל מצב כואב וקשה ולוחץ שאנו עוברים בעולם זה הוא ציר לדה - אמנם משוכך. בלי הטשטוש לא יכולנו לשאת את הכאבים. השיכוך גורם לנו לראות דרך ערפל ואד. אנחנו כעת בשלב של המשבר. תכף נלד - כל עם ישראל יחד.

ישראל = 541 = אמך
= שרה לאה = האל הולדנית

בית ישראל = 953 = בספר תורה
= בתי אמך = בתך אמי

תורה = 611 = את הרה = את עצמי

הרה = 210 = דור = את עצמי
= לפעל

בית ישראל יולדת = 1403 = 404
= קדש = בתי אמך יולדת
= בתך אמי יולדת = דת = קדש

בית ישראל יולדת את עצמה = 2009
= 11 = ו-ה = חג = שין = 1010 = 11
= א"י = העתיקה הקדושה

ישראל יולדת ונולדת = 1487
= 488 =   פתח = הגעתי

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52

פתח אליהו!
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!