Monday, October 05, 2015

ב"ה

להזדהות עם נביא

אנו רואים במהלך החיים היומיומי שלנו כי אנשים נהיים כמו האנשים אתם הם מזדהים.
ההזדהות עם נביא מביאה אותנו ליחידה של אותו הנביא עם ה' יתברך.
אם השם שלך הוא שם של נביא או נביאה, עליך לעין בדברי אותו הנביא או אותה הנביאה בעיון רב.
אם אתה רואה דברים משותפים בחיי נביא ובחייך, עליך לעיין באותם הפרקים המתארים את המשותף לכם בשקידה יתרה.
אם דברי נביא או נביאה גורמים לך לבכות, דעו כי אתם נפשות תאומות. דמעות נובעות ממי התהום (תהום = תאום + ד).

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

ה + ז + ד = 16 = י"ו = הוה = זוג = היא
= ארץ בראשית = 2014 = ארץ זאת שרה
= אהבת ארץ שרה = 1015 = 16
= ארץ זאת עלתה

אני = 61 = נוה = כל חג
= אדמה א"י = לבטח בי
= לב טוב בי  = הוא לב טוב
= בי לב זהה = מזדהה
= עולם שמחה העתיק הקדוש = 2059 = 61
= עולם גשמי העתיק הקדוש

המזדהה = 66 = האני = יכול
= היה הוה יהיה = אהלל = הלל העתיק הקדוש
= 1065 = 66 = האדמה העתיקה הקדושה
= העלץ עולם שמחה = 2064 = 66
= העלץ עולם גשמי

ב = 2 = 1001 = 2000
= אתם = הרצון = ישעיהו שש

נביא = 63 = אני + ב
= אתם אני = אני אתם = 1062 = 63
= מזדהה אתם = אני הרצון
= הוא אמי = הוא כל תם = כל תם בי
= בכל א"י = אליהו א"י
= לשון הויה = יחידה הויה
= לשון כל בית ישראל יחד
= יחידה כל בית ישראל יחד
= יחד ספר מלכים

הנביא = 68 = נביאה = כל חי
= לשון אל = 1067 = 68
= ליצר עולם נעשה אדם = 2066 = 68
= יחידה נעשה אדם = נעשה לב האדם
= נעשה לב עמך

הנביאה = 73 = חכמה = גלמ = מגל
= יחוד שלשה אבות = 1072 = 73
= קרן כנסת ישראל = 2071 = 73
= חסד העתיק הקדוש

הזדהות = 427 = שוא נע
= אהיה אתה = היו אתה
= היותו = ותהיו

להזדהות = 457 = כל אות = בנתה

מזדהים = 666 = כל התורה = כל יום = כל דורות
= שבת אדמה בראשית = 1665 = 666


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!