Tuesday, October 20, 2015

ב"ה

תחית ארץ ישראל העתיקה הקדושה וקומה

האם אתם רואים את הקיטוב ההולך והמעמיק בין מדינת ישראל [= ישראל נדמית] לבין ישראל ארץ העתיקה הקדושה?
הפער ביניהן הולך ומעמיק. אשליית מדינת ישראל מתפרקת ומתאדה.
ובמקביל, על ארץ ישראל הקדושה נרקמים רקמות ועור.
נפשות השונאים, השרויים בפחד והדחף להרוס נדבקות אל מדינת ישראל והן יתפרקו ויתאדו יחד עם ישראל הנדמית.
ואוהבי השלום והשמחה והאחווה נדבקות אל ארץ ישראל העתיקה הקדושה והם יראו את שמי השמים בארץ. כבר ענני גשמי החיים מתעבים מעל ראשינו.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!