Friday, October 09, 2015

ב"ה

כתינוקות של בית רבן

עלינו תמיד ללמוד תורה עם אהבה ורחמים בלב ובכוונות שיהיה טוב לכל בריות.

הישיבות בהן לומדים לשנוא את הגויים הן הן בתי החרושת של גויים מלאי שינאה.
אותם התלמידים השונאים גויים חוצבים אותם מהבלימה במו פיהם ונופחים את רוחם הרעה באפיהם.

דעו כי כל היופי וכל הכיעור בעולם נוצרים אך ורק מהבל פיהם של תלמידי תורה. לכן על כל תלמיד, בכל גיל ובכל מעמד, ללמוד בטהרת הלב של תינוקות של בית רבן.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!