Tuesday, October 06, 2015


ב"ה

זה לא יפה לבקר את הרבנים –
אך, זה חיוני


אתמול, יהודי התקשר אלי בכוונות טובות, אם כי הניסוח שלו היה גס וגישתו החטיאה את מטרתו. עם כל זאת, הבנתי שהוא התכוון לטובה
.
הוא אמר לי כי "זה לא יפה" שאני מבקרת את התלמידים בישיבות. הוא חזר על האימרה כי הם תינוקות שנשבו ועלי לרחם עליהם.


למרבית האבסורד, ראיתי בפרופיל שלו שהוא קרבן "רווחה".


אני מבקרת את הדימוי של לימודי התלמידים ואת הטקסים הסמליים והמוזרים שלהם הבאים במקום עשיית מצוות ה' כרצון השם כמהלך החיים, כי הבל פיהם של אותם הלומדים שגוי והדהודי גופיהם כשהם עושים דימויי המצוות מיצרים מציאות לא רצויה. כתוצאה ישירה מאי-ההבנות של התלמידים ועשיית טקסים במקום עשיית המצוות כרצון ה' יתברך, הארץ הנשארת דוממת ואדישה כשעושים זוועות כגון גניבת תינוקות!


המציאות אינה אמורה להיות כך והיא אינה כך בהכרח. אנו יכולים להעלות את המציאות והתנהגות כל חומר ע"י עשיית המצוות כרצון ה'.


אני מבקרת את התלמידים בישיבות הטוחנים מים ופועלים לשוא במקום לעשות את המצוות; מפני שאני יודעת כי הם שרש הבעיה. הבריחה שלהם ממצוות ה' ע"י עשיית טקסים במקום עשיית המצוות גורמת לכל הבריאה להיות מעוותת. לא די בכך כי הבריאה מעוותת, היא גם מושחתת מעשיית זוועות דור אחרי דור. כל מעשה משאיר טביעה על החומר - לטוב או לרע.


כוונותי הן לתקן את העוול ולאפשר חזרה לאדמת בראשית.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!