Sunday, October 18, 2015

ב"ה

הבה נפרש את פרשת נח בחמלה
כרצון ה' יתברך

נח = לב הויה = בנו = יובלי = מחי
= הויה השוכן = 1057 = 58
= כל בית ישראל יחד השוכן
= 2056 = 58
= האדם הקדוש השוכן
= הקדוש השוכן עמך
= לבה שמי השמים בארץ האדם
= 3055 = 58
= כל השמות בספר בראשית
= הנשמות בספר בראשית

צדיק = 204 = דר = רד = צוחק
= מימי בארץ = 1203 = 204

מבול = 78 = מלבו = מחל = אלה לבי
= כנח = נח חזה = נח חוגג

המבול = 83 = פג = יגע = גלמי
= לבו שלשה אבות = 1082 = 83
= חמלה = יובל לה

היונה בפרשת נח צריך להזכיר לנו את יונה הנביא.

מלחים השליכו את יונה הנביא למים.

מלח = 78 = מבול = מחל

מלחים = מבול + ים

כל השליחות של יונה הנביא הייתה להציל את נינוה!
האם יתכן כי ה' יתברך לא חס על כל האנושות? עלינו להבין את הדברים נכונה.

עלינו לזכור תמיד כי כל הכתוב בתורה הוא נצחי וקורה תמיד. התורה לא מדברת על דברים שארעו באיזה עבר - אי-פעם ואי-שם, אלא בכל הוה - כאן, עתה.
הרי כתוב: אֵלֶּה, תּוֹלְדֹת נֹחַ--נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה, בְּדֹרֹתָיו: אֶת-הָאֱלֹהִים, הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ

בדרתיו ולא בדורו.

האם נראה כי המילה היה מדברת על העבר?

כ = 20 = חוגג = בעל שם טוב
= 1019 = 20 = בעל שם זהה
= אב טוב

נח חוגג בדרתיו. נח אב טוב בדרתיו. נח בעל שם טוב בדרתיו.

האם המילה התהלך נראית בלשון העבר?

התהלך = 940 = קדוש לך = דרור לך
= שמי השמים לך בארץ
= 2938 = 940

אפילו המילה עבר אינה בעבר!

עבר = 272 = חסד וצדק

ומה שמו של נכד הנכד של נח? עבר!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!