Friday, September 11, 2015

ב"ה

האמת על רבקה אמנו בערב ראש השנה, בצאת שנת השמטה

השם של רבקה אמנו הברוכה והאהובה של השם יתברך, אשתו של יצחק אבינו וכלתם של אברהם אבינו ושרה אמנו, אם ישראל, הוא חילוף פשוט של המילה הקבר. רבקה אמנו היא, בין היתר, הקבר. זאת הסיבה שהיא כסתה את ראשה כשהיא ראתה את יצחק אבינו בפעם הראשונה.

רבקה אמנו הבחינה בין האופי של בנה הבכור והאופי של הבן הקטן, אף כי הם תאומים. והיא העדיפה את הבן הצדיק על פני הבן הרשע, על אף כי הרשע היה הבכור.
מזה אנו לומדים כי הקבר מבחין בין הצדיק והרשע. הקבר מקבל את הרשע כמו הצדיק אבל הקבר מוביל אותם למקומות אחרים.

החותמים על שטרות פרוזבול הם עשיו בדורנו – לא כאילו, אלא ממש. הם כבר לא ישראל. הם וויתרו על ירושתם כישראל. הם בוחרים, ביודעין, להיות עשיו. אפילו אם רבקה אמם וזכותה תעמוד להם, הקבר יבדיל בינם לבין ישראל. אלה שחתמו על שטרות פרוזבול וויתרו על הבכורה וכך יהיה מצבם לנצחים אם לא יחזרו בתשובה מלאה מחטא נוראי זה. אם הם לא יחזרו בתשובה בעולם זה ויודו בפני הקהל הקדוש ישראל שהם הטעו אותנו, הם, שיחיו עד מאה ועשרים, יורישו את חלקו של עשיו ושל האליל בעל שעל שמו נקרא "פרוזבול" (פרוז בעל). החותמים על שטרות פרוזבול יורישו את העולם הבא של עובדי בעל ושל עשיו, שה' ירחם עליהם. אין מילים לתאר את מה שיעבור עליהם בגלל הסבל וחרפת העוני שהם גרמו לישראל, במיוחד לילדי ישראל, וגם לאומות העולם כתוצאה. הם ירגישו את הכאבים שהם גרמו בעולם זה לעניים לנצח בעולם הבא. ההוויה בעולם הבא, לטוב או לרע, מתחזקת באופן מתמיד לנצחים. עתידם בעולם הבא של המחתימים את ישראל על שטרות הפרוזבול, עתידם של היוזמים את החתימות ושארגנו מפעלי חתימות, גרועה בעבר לכל תיאור.

פרוז-בול הוא שלטון של האליל הנוראי בעל. לא פחות מאליהו הנביא הוא נלחם בו. תרחמו על עצמכם ועל אחיכם ישראל! תתרחקו מהמבקשים להחתים אתכם על שטרות פרוזבול  כמו מתהומות שאול ומלוע גיהינום – כי זה סופם של המחתימים את עם ישראל על פרוזבול.

אנא, אל תגרמו לאמהותינו לבכות בגללנו!

בברכת חגים שמחים וטהורים וקדושים לכל עם ישראל!
דורין אלן בל-דותן, ערב ראש השנה ה'תשע"ו הבאה עלינו לטובה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!