Saturday, September 26, 2015

ב"ה

הגויים צודקים: הכל בגלל היהודים

אולם, המצב לא כמו שהם מדמיינים. הוא הרבה יותר רציני.

לטוב או לרע, כל המציאות נובעת מטיב תלמוד התורה. כשיהודים הוגים בתורה, תנועות מוצאות הפה שלנו חוצבות את צורות הבריאה. הכוונות שלנו, המחשבות שלנו והרגשות שלנו הם הרוח המחייה את הצורות.

כל היופי בעולם וכל הכיעור בעולם קימים אך ורק בהתאם ללומדי התורה.

גוי = 19 = הוגה

הַגּוֹיִים = הִגּוּיִים

תכונות הגויים – של כל הגויים מהגוי הכי פשוט עד הגויים רבי ההשפעה בעולם - נובעות אך ורק מתלמוד התורה שלנו. היהודי הכי קטן והכי חלש יכול לחולל גוי בעל חוזק אדיר.

חולל = 74 = דע = עד = למד

חוללו = 80 = פ = ועד = לומד = לב מח

חוללתי = 484 = דעתי = עתיד

הרבנים אינם לומדים תורה לשמה בישיבות, ואינם מלמדים נכונה את תלמידיהם והעולם נוצר בהתאם. אין ליהודים מנוס מפני אמת זאת, ואין ליהודים תירוצים. אנחנו, היהודים, מחוללים את הכל. היודע זאת הוא ירא השמים ופועל בהתאם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!