Thursday, September 17, 2015

בס"ד

התישבות בארץ בראשית

לו אמרתי לך שבידך להתקשר אל חומר עד שתוכל להשבית כל נשק כרצונך ע"י בקשה פשוטה מהחומר המרכיב אותו להתפרק, או סתם לא לשתף פעולה עם שום יד שתונח עליו אלא אם כן זאת יד אוהבת – האם תאמין לי?
לו אמרתי לך שבידך להתקשר אל כל יצור חי, על פני הארץ או במעמקי הים, שיגנו עליך מפני תקיפה זדונית כלשהי ויגייסו את מגוון יכולותיהם לשרותך ולהצלתך – האם תאמין לי?
האם תעז להאמין לי?

כל עוד אין אנו יודעים לעשות זאת יוכלו לפלוש אלינו, לכבוש אותנו ולשעבדנו. עלינו לדעת זאת כדי להיות בני חורין בארץ.

זהו חוק הארץ, זהו חוק הים, ואותם שיכחו מאתנו אשפי המלחמה.
כל שעלינו לעשות כדי לשחזר יכולות אלה הוא לשוב ולהתחבר אל קרקע נשמותינו וגופינו – אבות אבותינו – ולפנות בכוונות טהורות אל כל דור, עבר-הוה-עתיד.

אבותינו היו לאבק. נשמותיהם שוכנות בתרדמה בתוך 'תת ההכרה' שלנו. נוכל להגיע לעומק נשמותינו ובהגיענו, הם חוזרים לחיים וכוחם המשותף הוא זמין עבורנו בהוה.

אנו נעשים לגשר המחבר את כל הדורות ואת כל הרמות – מגן העדן העליון עד תחתית השאול.
בהכירנו באמת את נשמותינו וגופינו אנו מתקשרים אל מעמקי שמי השמיים, אל מעמקי האדמה ואל מעמקי הים וכל אשר בהם. למעשה, הם כולם אחד.

על האדם לשלוט בשני מצבים, ועליו לקיים את שניהם יחד.
האחד – להיות בתוך הקרקע. כלומר, להבין ולקבל כי תמיד אנו קבורים בעומק האדמה ולחוות את גופנו מתאחד עם האדמה.
השני – להיות על הקרקע. כלומר, להלך על פני הבריאה, לגעת בה בכפות רגלינו אך לזקוף ראש ברמה מעליה.

אם אין אנו שולטים בשני מצבים אלה, או אף באחד מהם, אנו חשופים לפלישה, כבוש ושעבוד. דע זאת – ותהיה בן חורין.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!