Sunday, September 20, 2015

ב"ה


שיפוט הא-להים בימים הנוראים


בימים הנוראים מן הראוי שנבין בברור את ענין השופטים והמשפט.
אנו לומדים כי הא-להים הוא השופטים. וזה נכון. אולם, הבנת הענין אינה ברורה.


למה שם אלהים ברבים?


הבה נבין את הענין, בע"ה.

עלינו זכור כי בתנ"ך המילה הוא מנוקדת גם בשורק* וגם בחירק.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

 שורק*= 606 = רות =
 האם
= מועצת

יש לישראל שש אמהות. שש ולא ארבע
.

בלהה = 42 = לבי
= הלב בבשרך = 1041 = 42
= לשון בבשרך = 2040 = 42
= ספר מלכים העתיק הקדוש
= קרן ספר מלכים = קרן ספר מולידים
= ספר נולדים העתיק הקדוש
= ספר יודעים העתיק הקדוש

זלפה = 122 = לשון פה
= 1121 = פה ליצר עולם
= 122 = אתם עמי = אליהו הנביא אתם
= כתר המלכה ישעיהו = את כתר המלכה

שימו לב לנסתרים בתורה. שימו לב לדברים שאין עליהם גדש כביכול. שם הקדושה הכי עמוקה וגבוהה. לישראל שש אמהות. שש ולא ארבע.

אדם = 605 = הרת = השש = ששה
 = אם כל בית ישראל = 1604 = 605
 = קרן דם = עלץ עץ החיים = קרן עץ החיים
=  העתיק הקדוש עץ החיים = 2603 = 605
= דם העתיק הקדוש = אעץ לב אם

אמהות = 452 = אליהו הנשמה
=  בכל הנשמה = כל בת
 = שיהיה כל חסד = של כל כנסת ישראל
 = 1451 = 452 = כנסת ישראל ממש
 = ישע כנסת ישראל

האמהות = 457 = כל אות = אות נ
 = אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית  +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי  +
קוף ריש שין שין תו = 11,446 = 457
= העתיקה הקדושה האמת = 1456 = 457
 = ישעיהו כלו = את כלו = את להויה
= נדב את

השופטים = 1010 = 11 = י"א
= ו-ה = חג = הפשוטים
 = האדם הפשוט = השופט אם ואב
 = העתיקה הקדושה

אלהים = 646 = אלה האדם
= אלה אב ואם = אם שלשה אבות
= 1645 = 646 = לדורות = מדברת
 = הקול שרה = קול שרי
 = מותר  (Mother)

האלהים = 651 = כל אם

מועצה = 211 = ירא = ראי
= המלכה עולה
הרואה את עצמו בראי הא-להים, רואה את פני מועצת האמהות. זאת הדרגה הכי גבוהה של א-להות שאפשר לראות.

פני מועצת = 746 = שמות = מקום
= מועצת הקהל

פני מועצת האמהות = 1203 = 204
= צדיק = צחוק = צוחק
= הקהל מועצת האמהות = שמות האמהות
= מקום האמהות

המועצה = 216 = הראי = יראה
= אריה = דברי =

המועצת = 611 = אים = תורה
= את עצמי

מועצת האמהות = 1063
 = 64 = דני = הדנה = קרן נביא
= עלץ חנה =  תורה אמהות

מועצת האמהות העתיקה הקדושה
 = 2073 = 75 = מלה = אלמד = הסוד
= דעתם = 1074 = 75
אדע = דע העתיק הקדוש
=  העתיק הקדוש עד
= עלץ עד = קרן עד

מועצת האמהות היא העתיק הקדוש
= 2079 = 81 = אנכי = כסא = מלוה
 = מולה

מועצת האמהות היא אלהים = 1725
= 726 =  כון = יודעים הויה
 = מולידים הויה = מולידים כל בית ישראל יחד
=  כל בית ישראל נולדים יחד = עלץ כהן
=  עלץ כל העם = קרן כל העם

הרשות הכי גבוהה של שיפוט הבריאה היא מועצת כל האמהות. לכן, המשפט נערך בשיא הרחמים וטוב כך.

שמרו אנא את מצוות שמיטת החובות. המצווה היא עצה לטובתך מהאם הא-להית ואין חכמה או אהבה יתרה מזאת.

בברכות לגמר חתימה טובה לכלנו!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!