Thursday, September 17, 2015

ב"ה

התקון הכללי הצליח

עֻצוּ עֵצָה וְתֻפָר דַּבְּרוּ דָבָר וְלֹא יָקוּם כִּי עִמָּנוּ אֵל.- ישעיהו הנביא ח : י

נראה שינוים אדירים בטיב החומר של העולם הגשמי. נראה כי האדמה והחומר מגיבים אחרת לצדיקים ולרשעים. החומר והאדמה כבר לא בתרדמה. הם יבחינו בין צדיק לרשע ויגיבו בתבונה ובהתאם. הדברים מאד עמוקים ואסביר, בעזרת ה', בהמשך. קודם, ברצוני שנראה את השינויים במו עינינו. כך, יהיה יותר קל להסביר.

בינתים אומר כדברי שימי תבורי, המבוססים על מקורות:
אל תירא ישראל, אל תירא.

אציע בע"ה כמה חילופים כמבוא להבנת הענין. נזכור כי בעברית תקינה המילה 'חומר' כתובה: חמר.

שרה = 505 = שדרתם = 1504 = 505
=  הלכה למעשה = עולם שמחה למעשה
 = עולם גשמי למעשה

בראשית = 913 = שם אחד = שם אהבה
=  זאת שרה = תקון עולם = 1912 = 913
 = זאת שדרתם = הוא אתך = ירשת אב
 = ירשת את על אדמתנו

ארץ בראשית = 2014 = 16 = י"ו
= הוה = היא = זוג = דוד אתם
= 1015 = 16

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה
=  משתף = 1540 = 541

אדמה = 50 = כל = היה יהיה
= מי = מזג = דמו
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית יוד +
כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

מגיב = 55 = האדמה = הכל = כלה
= המזג = מודה = דומה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית יוד +
כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו בבשרך = 12,043 = 55

לבי מגיב = 97 = אמנו = ציון עירי
= 1096 = 97

עמנואל = 197 = אמנו המלכה

לב הארץ מגיב = 1193 = 194 = צדק
=  לב הארץ האדמה

משמעות סופת האבק:

אבק = 103 = נחמה = מנחה = מחנה
= מנביא = כל היובל = יובל האדמה
= האדמה השוכן הוה = 1102 = 103
=  לב ארץ בראשית מגיב = 2101 = 103

חמר = 248 = רחמ = מחר = במראה

רחמים = 858 = חמרים = חמר האדם
= האדם במראה = כל רחם = רחם אדמה
= אדמה אברהם = ברא כל אדם = באר כל אדם

החמר חזר להיות מראה של הנשמה והוא ישקף את כוונות הנוגעים בו בהתאם. גם הזמן יורגש אחרת. האדמה והחמר לא יגשימו את רצונם של המבקשים לגעת בה בלי רחמים.

ש = 300 = בכל חמר = בכל מחר
 = בני רחל = חמר באדמה
 = אליהו במראה
=  הויה כל בית ישראל יחד במראה
= 1299 = 300
=  מכל דור = דור הוה עד = כפר
 = כעיר = עיר בעל שם טוב
 = עיר ארץ שם טוב
=  עיר ארץ שם זהה
= 2298 = 300 = אתם כל מחר
= אתם כל חמר

שמי השמים = 1305 = 306 = אשה
=  עפר השמים = ספרי עפר אדם
 = הויה וכל בית ישראל יחד במראה
= הויה וכל בית ישראל יחד חמר
=  נח חמר = כל השמות בספר בראשית חמר
= 2304 = 306

התקון הכללי הצליח, בעזרת ה'. אדמת ארץ ישראל חזרה להיות מראת השמים ותגיב בהתאם.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!