Sunday, September 13, 2015

ב"ה


ראש השנה


בכל מקום בחילופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.


ראש = 501 = אשר = אדמתנו
= שלשה אבות אדם קדמון
= 2499 = 501

שנה = 355 = מחשבה = העפר
= האדמה מכל דור


ראש השנה = 861 = אסף = בית המקדש


כל הענין של ראש השנה הוא החזרה לארצנו - דהיינו החזרה לאדמת בראשית.


בראשית = 913 = שם אחד = שם אהבה = אהבת שרה


אדמת בראשית = 1358 = 359 = השמטה
= אדמת אהבת שרה = תקון כל ארץ
= 2357 = 359


ישראל = 541 = אמך = אהל שרה


אנא! שמור את מצוות שמיטת חובות. אנו לא חוזרים אל אדמתנו עד שאנו עושים מצווה זאת כדת וכדין. תפילותינו במשך הימים הנוראים מאוסות ושנואות לה' יתברך אם אנחנו לא מתכוונים לשמור מצוות שמיטת החובות. מחילת חובות היא הסליחה האמתית וכל היתר מס שפתים ריק וחסר כל משמעות. גם לא ייבנה בית המקדש עד שנשמור את מצוות שמיטת חובות כדת וכדין.
הסיבה היחידה שיהודי לא חווה כי הוא יושב באהל שרה יחד עם כל עם ישראל מכל הדורות היא שיש לו מצפון לא נקי והוא אינו מסוגל להביט בעיני האבות. הוא בורח מהמבט של האבות מרוב בושה. השמים הם בעיני האבות. לכן, אותו יהודי, בעל מצפון לא נקי, אינו יכול להכנס לשמים. הוא חושב, כמו תינוק המשחק מחבואים, שאם הוא לא רואה אותם, הם לא רואים אותו.
הם רואים. הם רואים כל דבר שאנו עושים. הבה לא נשבור להם את הלב!
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!