Monday, September 21, 2015

ב"ה

בכל הזדמנות הרבנים אומרים כי 
העם צמא לתורה

האם זה מפתיע?
היהדות שהם מגישים לנו היא כמו משקה קל בפחית. בה יש כמה אחוזים של פרי, מבושל ומשוחזר, בשביל קצת טעם המזכיר משהו של פעם והאליבי; אך היא מהולה במי ברז בהוספת סוכר לבן או איזה ממתיק מלאכותי, גזים וכל מיני כימיקלים שסינטזו במעבדה תמול שלשום. היא לא מרווה. היא בטח לא מזינה או מרפאת. היא לא אפילו טעימה.

החילוניים אינם בורחים מהיהדות הנקראת מים חיים. הם בורחים מהשיקוי המלאכותי והרעיל.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!