Monday, September 21, 2015

ב"ה


מדוע יש לנו בעיות עם בני ישמעאל?
איך מתקנים את המצב?


הגויים הם ההתגלמות של ההיגויים של תלמידי התורה. כאשר אנו הוגים בתורה, הבל הפה שלנו חוצב אותם מהבלימה. הגויים הם ההתגלמות של כוונותינו, מחשבותינו ורגשותינו - ותו לא.


לחצוב = 136 = קול


אם הגויים אינם יפים, עלינו לתקן את עצמנו. הגויים משתקפים לנו בגוזמה את הפנימיות שלנו. כך אנו מסוגלים לראות את עצמנו ולדעת מה עלינו לתקן. בתכונותיהם אנו רואים מי אנחנו. ואין מנוס מעובדה זאת.
אין טעם לשנוא את הגויים. קיומם תלוי לגמרי עלינו. הבה נתקן את ההוגים והגויים יהיו מתוקנים כפועל יוצא בהכרח.


שרה אמנו היא הלכה למעשה.


שרה = 505 = הלכה למעשה


אם אנחנו לא מקפידים בטוהר הלכה למעשה אנחנו לא מכבדים את אמנו שרה. זה לא פלא שיהיו לנו בעיות עם בני ישמעאל והם יבקשו לגבור עלינו.


בואו נתחיל את התקון העצמי בשמירה קפדנית על שמיטת החובות כדת משה.


בברכות גמר חתימה טובה לכל עם ישראל


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!