Sunday, September 20, 2015

ב"ה


ואתגלם כהויה - בית המקדש

את = 401 = ישעיהו
= על שמי שמים = 1400 = 401
= מולידי שמי שמים
= מולי דוד שמי שמים

גלם = 633 = החיים = לב אם
= אם השוכן  =1632 = 633

אתגלם = 1034 = 35 = לה

אתגלם כ... = 1054 = 55 = האדמה
= הכל = כלה

ו = 6 = 1005 = העלץ = הקרן
 = העתיק הקדוש בבשרך
= 2004 = 6 = בד = ה"א = גג

ואתגלם  = 1040 = 41 = אלי
=  לוה = לבדה = מקץ = קמץ
 = ספר מלכים

ואתגלם כ... = 1060 = 61 = אני

הויה = 26 = אחד אחד
= אהבה אהבה = כל בית ישראל יחד
= 1025 = 26 =  האדם הקדוש

אתגלם כהויה = 1080 = 81 = אנכי
 = כסא = מלוה = מולה
= אתגלם ככל בית ישראל יחד
= 2079 = 81 =  אתגלם כהאדם הקדוש

ואנכי עולם אהבה = 806 = ציון
=  עיר ציון עולם אהבה = 1805 = 806

ואתגלם כהויה = 1086 = 87
= עיר ציון = אתגלם כלב
= אתגלם בכל

עולם צדק אחד = 913
=  עולם צדק אהבה = בראשית
=  תקון עולם = שם אחד = שם אהבה
= אהבת שרה = זאת שרה

אנכי עולם = 787 = מזמן
= ויחיו מקראות

אני עולם צדק = 961 = ספרי תורה
=  עפר תורה

אני עולם שמחה גשמית = 1873
=  תחית המתים

אנכי עולם אהבה = 800 = ף = נשמתי
=  שרש = תת

ואנכי עולם אהבה חסד שמחה = 1231
= 232 =  לרב = יהי אור = יהי תקון

ואנכי עולם שמחה גשמית = 1899 = 900
 = ץ = שם = עולם צדק = נשמתי המלכה
=  עיר ציון עולם שמחה גשמית
 = 2898 = 900 = ע"ב האותיות
=  כנסת ישראל האותיות = האותיות חסד
 = גלגול האותיות

אנכי עולם צדק חסד שמחה אמת אהבה
 = 1860 = 861 = אסף = לאלף
= אני נשמתי = בית המקדש

בית = 412 = בתי
=  בקדשו = אתם קדשו
= 1411 = 412 = אתם שמי השמים בארץ
= 3409 = 412

מקדש = 444 = לב בתי = לב בית
= אתם לב שמי השמים בארץ
 = 3441 = 444 = פרדס המלכה
= של יד המלכה = מיכל של דוד

אנכי עולם אהבה חסד שמחה אמת צדק בריאות ושלום
= 3421 = 424 =  אהובתי = דודתי = קדש הקדשים
= 1423 = 424

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!