Monday, September 21, 2015

ב"ה

יום דין

יום = 616 = התורה = דורות
= שישו = שושי = שש ארץ בראשית
= 1615 = 616  = זאת שבת שרה
= אהבת בן שרה = שרה עולה
= אם י-ה = אם השטן

דין = 714 = עולם הבא = בשבתי
= הוא שבת =הוא בן = בן בי
= רואה כל אמהות = האור כל אמהות
= כל אמהות עם ישראל = 1713 = 714

ביום דין, כשאתם עומדים לפני כל אמהות עם ישראל, הסבירו להן למה ומדוע חתמתם על שטר פרוזבול ואתם מסרבים לשחרר את בניהם ובנותיהם לדרור מהחובות שהם קבורים בהם חיים.

אני מצטערת. אני לא נותנת הנחות ולא ממתיקה את הדברים ולא מתרצת חטאים ולא נותנת לכם להשלות את עצמכם. חטאתם נוראות נגד בני ובנות ישראל כל החותמים על פרוזבול. ראיתם את בני ישראל שורפים את עצמם בהפגנות בגלל ההוצאה לפועל.
ויש לכם עסק עם האלהים.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!