Sunday, September 20, 2015

ב"ה

שרה אמנו היא הלכה למעשה והיא שר הפנים

אחד החילופים החשובים ביותר של השם שרה הוא: הלכה למעשה.

שרה = 505 = הלכה למעשה

כל המתעסק עם הלכה למעשה, מתעסק עם שרה אמנו – לא כאילו, אלא ממש.

ישראל = 541 = שרה לאה
= אהל שרה = אהל הלכה למעשה

שר הפנים הוא פני שרה. האות ם הנותרת בביטוי שווה לשש מאות
(ש + ש = ם) ותמיד רומזת לשש אמהות ישראל.

כדי להכנס לגן עדן של ישראל, יהודי חייב לבוא לפני שרה. רק אם היא אומרת: אני רואה את עצמי בך. אני רואה את עצמי משתקפת בפניך. את/ה דומה לי. את בתי או אתה בני – רק אז אפשר להכנס לגן עדן של ישראל.

היא רחמנית עד מאד. אבל שרה אמנו גם יכולה להיות קפדנית עד מאד. אם אדם לא יצא מרחמה, היא לא מכירה אותו כילד שלה והוא לא יירש עם יצחק.

אם מישהו עשה צחוק ומשחק מההלכה למעשה, אם הוא לא פירש את התורה (תורה = 611 = את עצמי) ברחמנות מרבית כיורש לב של שרה, אם הוא חשב שהוא יותר רחמן משש אמהות ישראל יחד והוא "יתקן" את מצוות שמיטת חובות כי הוא חכם ורחום וחשוב ובעל שם מפורסם כל כך – אז הוא התעסק עם שרה אמנו באופן מנצל, והשפיל אותה. הוא אינו נכנס לעדן של ישראל. הוא פגע בקודש הקודשים ודרך עליו ברגל גסה.

הוא יקבל את שכרו על עמלו, כמובן. אבל שרה אמנו לא תהסס לגרש אותו מבית ישראל כמו שהיא גרשה את ישמעאל שגם הוא עשה שחוק מהדברים הקדושים.

על כל יהודי המרחם על עצמו להזהר לשמור מצוות שמיטת חובות.

אם יש למישהו עדין ספק כי הסלקציה קפדנית ביותר, הבה נזכור את אשר ה' יתברך אמר לאליהו הנביא:

וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ- מלכים א' י"ט : י"ח

אתם רואים את השם שרה במילה והשארתי?
הפסוק גם מתיחס למנשקים לפרוז-בעל.
אפשר לפרש את הכתוב באופן יותר ופחות מילולי. אולם, מי שסילף את ההלכה למעשה, גם יסלף את הדברים האלה עבור עצמו.

יהי רצון כי יראת השמים תהיה על כלנו.

בברכת גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!