Tuesday, September 29, 2015

הכל אנרגיה – ובכן, מהי אנרגיה?

מוסכם בצבור כי כל התופעות הגשמיות הן צורות של אנרגיה. לדאבוננו, שוררת האמונה כי אין יודע מהי, בעצם, אנרגיה.
כך גם אומרים כי נבצר מאתנו לברוא אנרגיה או לבטל אותה. להלן נראה כי אנרגיה נבראת בלי הרף. דבר זה יהיה ברור לנו מאד כשנדע מהי אנרגיה.
בנוסף נדון להלן מדוע קיימים, זה בצד זה, 'מקור נקי' ו-'מקור מזוהם' של אנרגיה ולמה השולטים במשק האנרגיה מעדיפים את המזוהם.
אחרי שנבין את כל אלה, נוכל לסחוט את כוחם של בעלי המונופול, לנקות את המקור ולהשתמש בו לצרכינו.
אנו רואים כי אותיות 'ארגנ' הן גם השלד הבסיסי של 'אנרגיה'. כמו כן, 'ארגוני' כוללת את 'אור' ואת 'אריג' . 'ארגון', איפוא, הוא 'אור גן' [בכל משמעויותיו] – דבר המזכיר את 'אור גנוז' (אור שבעת ימי הבריאה שנגנז), יסוד המארג: הוא האור הקדמון ממנו נחצבו, נחצבים וייחצבו בהתמדה כל מעשי בראשית.
'חשמל' הוא הכוח הא-להי. החשמל מתגלה לנביאים [יחזקאל, א; ח], והם פועלים ישירות במקור-כוח זה. בעברית חדישה החשמל הוא הכוח האלקטרי, אולם 'חשמל' הוא הרבה יותר מכוח אלקטרי. 'חשמל' הוא חילוף של 'לשמח' [לִשְׂמֹחַ || לְשַׂמֵּחַ].
צורות האנרגיה הנעלות ביותר נבראות ע"י אנשים שמחים הפועלים במשותף למען תכלית השמחה.
כעת נבין: אנרגיה אינה אלא מאמץ מאורגן, משותף. היא איננה קיימת מלכתחילה. אנחנו בוראים אנרגיה, במהלך אינסופי. ברמה הגבוהה ביותר – בכוונות טהורות, במאמץ משותף ובחוכמת השמחה – מתגשם 'אור הגן' בלי כל הפסק מתוך אֵינוּת מוחלטת, בלתי נתפסת. אֵינוּת בהּ אין אפילו אֵינוּת.
בפעולה יזומה ומשותפת אנחנו בוראים אנרגיה. אדם מהרהר בינו לבין עצמו, וזאת צורה של מפעל משותף, מאמץ משותף. אנו משתפים את מאמצי החשיבה שלנו, וכך נוצרת התחברות.
ופעולה שיתופית היא, כמובן, ברמה גבוהה יותר מפעולתו של היחיד.
כוונותינו והתכליות המקובלות עלינו בשעת הפעולה, בפעולתנו המשותפת, יכתיבו את טיבה, נקיונה וכוחה של האנרגיה אותה אנו מייצרים.
אם נחתור לתכלית נעלה, נייצר אנרגיה טהורה רבת כוח. המִשׂרַעַת והתדירות יהיו ברמה גבוהה מאד. כל תופעות הגלים הם ביטויים גשמיים של מוסריות, כוונות ורגשות. רוממותן של החשיבה היוצרת, התחושות והפעולות מביאה לרוממות האנרגיה.
מטבען, מקורות האנרגיה גבוהים ואינם מרוכזים. צורות האנרגיה הגבוהות ביותר מיוצרות ע"י ועדות הפועלות בשותפות. הן אינן מתרכזות סביב דמות מסוימת; הן תוצאת התאחדות מרצון של כוונות ומאמצים.
צורות האנרגיה הנמוכות, מן 'המקורות המזוהמים', באות ממאובנים עתיקים מלאי- חול ומייצרות כוח פחוּת – כמו העוסקים בייצורן.
רואים כי המבקשים צורות אנרגיה נקיות הם גם הנאבקים בשחיתות המוֹסדית ובריכוז הכוח. זאת, כי נקיון האנרגיה ונקיון המוּסר היינו הך.
טעותם של המבקשים אנרגיה נקיה, ביזור הכוח ושוויון בעולמנו היתה נסיונם להתארגן בדרך דומה לזאת של יצרני האנרגיה המזוהמת.
כדי לייצר אנרגיה נקיה, כדי לחיות בעולם בעל משרעת ותדירות הרבה יותר גבוהות, עלינו להעפיל לרמת מוסר הרבה יותר גבוהה; עלינו ללמוד להתארגן בצוותים המופעלים בשותפות לתכלית ייחודית ואז מתבטלים. צורת התארגנות זאת היא הרבה יותר דינמית – היא תיצור מקורות אנרגיה עילאים וטהורים.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!