Thursday, September 24, 2015

ב"ה

פרוזבול הוא הסיבה שיש סחר בילדים בארץ

אגיד בפה מלא כי האחראים על מצב זה הם הרבנות אשר לא מבטלים "פרוזבול" ומשרתים את בעלי ההון. השמיטה נועדת למגר הלוואות בעולם. אם היינו שומטים את החובות, ה' היה נותן לנו עולם בו אין צורך בכלל להלוואות. שמיטה נועדבת לסגור את הפערים בין העשירים והעניים. אני מאשימה את הרבנות במפעל הרשע הכלכלי הנוכחי. הבטוי שלו הכי נוראי הוא סחר בילדים. סחר בילדים תוצאה ישירה מפערים בין עניים לעשירים וקושי הלב שהפערים ההם גורמים. וכך אמרתי לרבון העולמים ביום הכיפורים בכיתי אליו בשם הילדים שאינם בבית עם ההורים האוהבים אותם ובשם ההורים השבורים לרסיסים לפניו. הזכרתי לו את בניו אשר שרפו את עצמם ברחובות בהפגנות בגלל הוצאה לפועל. והתחננתי מה' יתברך לרחם עלינו ולהציל את ילדי ישראל והוריהם מהרבנות. הרבנים המציאו את ה"היתרים", שאין להם שום בסיס בתורה, המאפשרים את כל הרשע הכלכלי בארץ וגם הרבה בחו"ל.
אני אגיד לרבנות בפה מלא: ביום הכפורים בקשתי מה' יתברך הוא ולא אחר לפרוע את חוב הרבנות לעם ישראל וגם במידה רבה לגויי הארצות.

https://www.youtube.com/watch?v=wsXmAeZ-8ss&sns=fb

דורין אלן בל-דותן, צפת

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!