Friday, March 17, 2017

ב"ה

עיה"ק צפת

כדי להעריך נכונה ולעמקה את קדושת עיה"ק צפת, עלינו להבין מהי קרקע.

קרקע = 470 = עת = יהי אור ויהי אור
 = דבר הויה רחל = לפענח דבר הויה
 = הויה מקדש = אכר גמור

כאן אנחנו רואים כי עת אינו מושג מופשט, אלא עת הוא דבר גשמי ביותר. עת הוא קרקע.
לופט-מענטשן של צפת: שמו נא לב.

עתה = 475 = הקרקע = אבותינו = תהיה האדמה

צפת = 570 = עתק = על קרקע = מלך = לי לך

עיר = 280 = יער = הנה כר = הנה טהור
=  כר עולם שמחה = 1279 = 280
 = כר עולם גשמי

הקדש = 409 =  אבות = פרי מטע

עיר הקדש = 689 = גופם = יער אבות
= עיר אבות

עיר הקדש צפת = 1259 = 260
=  עיר הקדש לי לך = עיר אבות לי לך
 = ניר = כל דור

עתיקה = 585 = פרשה = על קרקע י-ה
=  המלכה קרקע י-ה = אנחנו קרקע
=  עת עליה = קרקע עליה

קדוש = 410 = שמע = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = בת האב = אב הבת

קדושה = 415 = שמעה
דשן שמי השמים בארץ = 3412
= 415

העתיקה הקדושה = 1010 = ו-ה
 = א"י = אי = חג

צפת העתיקה הקדושה = 1580 =581
 = אפשר = אפר מכל דור = פאר מכל דור
 = כסאך

שבת שלום ומבורך