Thursday, March 09, 2017

ב"ה

 
ברית חדשה

הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם-יְהׂוָה; וְכָרַתִּי, אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה בְּרִית חֲדָשָׁה. – ירמיהו הנביא לא:ל

למה מתכוון ירמיהו הנביא? מדובר בטהור כל היסודות בתבל והפיכת את כל חֻקי הטבע לחֻקי צדק.

אנחנו רואים שנויים אדירים בכדור הארץ ואף בכוכבי הלכת בימינו. זאת ביאת המשיח.

ש = 300 = כפר = יצר = המנרה = מסר
= התפתחות = 1299 = 300 = מכל דור
= בצבור = בכל חמר = אליהו מצחיק
= ישעיהו בן אמוץ מצחיק = 2298
= 300 = יסוד טהור

כל יסוד = 130 = סיני = צהלה = קל

טהור = 220 = יורד = ידור = דוד מופיע
= הגו מופיע = את על טבור אדמתנו
= 1219 = 220

כל יסוד טהור = 350 = שמי = ספרי
= עפר = שכל

כל היסודות = 541 = אמך = ישראל

יוסדת = 480 = מולדת

היסודות = 491 = צאת = תצא
= ישעיהו מוליד = ישעיהו נולד

טהורים = 830 = לתת = שלך

חדשה = 317 = יבשה = שיבה
= יסודות טהורים = 1316 =317

ברית = 612 = ארא קדשו
= ארא שמי השמים בארץ = 2610
= 612 = בים = עלץ תורה = 1611
= 612 = קרן תורה

ברית חדשה = 929 = שם חגיגה = שם חויה
= יסודות טהורים בים = 1928 = 929
= יחוד אתך = יבשה חדשה = יבשה בים

כל יסוד טהור בארץ = 1453 = 454
= ישעיהו נבא = נבא את = תמיד

שמים = 950 = נץ = ספר האדם = ספר עמך
= כל שם = כל ע"ב האותיות
= כל כנסת ישראל האבירים = 1949 = 950
= גלוי אתך = מים יסוד טהור

חק הטבע = 194 = צדק = נולד בארץ
 = 1193 = 194 = מוליד בארץ = נולד לעד
= מוליד לעד = אליהו הנביא מתגלם
= עמי מתגלם

חקי הטבע = 204 = צדיק = צוחק

טהור חקי הטבע = 424 = 424
= אהובתי = קדש הקדשים
= 1423 = 424 = את חיה = ישעיהו החי

את = 401 = ישעיהו = כל אדמה ארצי
= כל ארצי הגאולה

בית ישראל = 953 = בספר תורה
= בתי אמך = אמי בתך

בית יהודה = 442 = תבלי = לבתי

נח = 58 =בנו = לב הויה
= כל השמות בספר בראשית = 2056
= 58

משיח = 358 = = השמחה = ספר חי
= כל השמות בספר בראשית יסוד טהור
= 2356 = 358

חג פורים שמח!
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!