Friday, March 10, 2017

ב"ה

פרשת תצוה

תצוה = 501 = אשר = ראש = אדמתנו
 = פי אלישע = את המלכה

לכן, היחד קוראים לכהן הגדול כהן הראש במגלותיהם.

כהן = המעים = כל העם = יהי נולדים
 = יהי מולידים = יהי יודעים

כהן ראש =1226 = 227 = ראש המעים
=  אשר כל העם = זכר = ברכה
 = יהי יודעים אשר = הויה תקן

אהרן = 906 = תקות = והכל שריר ובריר וקים = 1905
 = 906 = אני שריר ובריר וקים

זוכר אהרן = 1139 = 140 = הקהל = פני
 = ממני = עיני = רגל אהרן = לברא אהרן

זוכר את אהרן = 1540 = 541 = ישראל
=  כל היסודות = אמך = אדמתנו אבותיכם
= ראש אבותיכם = אשר אבותיכם
= כתר אבותי אדמתנו = כתר ראש אבותי


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!