Thursday, March 09, 2017

ב"ה

הויה בגשמיות

ישראל = 541 = אמך = כל היסודות

תורה (Terra) אינה רוחנית. אם דבר בתורה נראה רוחני, הוא לא מוכן, לא בשל, לא מובן. תלמוד תורה אמתי יוצר חמר טהור אין סופי - משכן הויה.

לכן כתוב בסוף כתובה: והכל שריר ובריר וקים.

והכל = 61 = נוה = הנאה = אני
=  משכן = 1060 = 61

אני הויה = 87 = פז = לבנה = עיר ציון
= 1086 = 87 = משכן הויה = והכל הויה

אנכי הויה = 107 = הארץ = 1106 = 107
 = כסא הויה = הטבע הויה

יש להזהר מהמרבים לדבר אודות "רוחניות". הם אינם מבינים תורה.

גשמיות = 759 = נצח תורה

עלינו להגיע לדרגה של הויה בגשמיות ממש.

הויה בגשמיות = 787 =  ממקראות = מזמן = אופן
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!