Friday, March 17, 2017

ב"ה

בתולה

בתולה = 443 = חג תבל = תבל ו-ה
=  תבל הפשוטים = 1442 = 443
 = תבל השופטים = תבל העתיקה הקדושה
 = את לבי =  בת אלי = לב אלישע
= גלית = תגלית  = באמת = מתג
= אלהי ישראל עם ישראל ארץ ישראל
= 3440 = 443

אלהי ישראל עם ישראל וארץ ישראל
= 3446 = 449 =  המקדש = תגלו אם ובת
= 1448 = 449 = הבת היחידה

קרקע = 470 = עת = יהי אור ויהי אור
= יהי תקון יהיה תקון = 2468 = 470
= בת כל חי

קרקע בתולה = 913 = בראשית = מתגלמת
= זאת שרה = זאת הלכה למעשה