Sunday, March 12, 2017

ב"ה

יציאת מצרים

יציאת = 511 = יצאתי = אשרי = ראשי
= המלכה אתי = אם ובת אדמתנו
= 1510 = 511 = חג נולדתי = שרה העלץ

מצרים = כתר אברהם ושרה = 1939 = 940
= משם = מע"ב האותיות
= מכנסת ישראל האבירים

ילדתי ונולדתי היום = 1581 = 582 = אנכי אשר
= יסוד בשר = טבע אדמתנו
= אדמתנו קבוץ כנסת ישראל = 2580 = 582

יציאת מצרים = 1451 = 452 = אמהות = כל בת
= מבית

כל כתר = 670 = עם = אדמה כר כל שכל
 = הגאולה כל שכל טהור

עם ישראל = 1211 = 212 = האור = התקון = השוקף
 = כל כתר ישראל = כל כר כל עפר ישראל
 = שכל בית המקדש = שכל ראש נשנה

כל כתר אברהם ושרה על ראשינו = 2656 = 658
 = נחם = קשר כל השמות בספר בראשית
=  קשר הנשמות בספר בראשית = הגדולים

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!