Friday, March 17, 2017

ב"ה

נקבה = הבנק

נקב = 152 = המוציא = מוציאה
= כל ארץ = 1151 = 152 = אליהו כלכל
= הויה כלכל הויה = בנק = כל בעל

נקבה = 157 = בעלה = הבנק
= המוציאה = כל הארץ
= 1156 = 157 = ירושלים
= הארץ הגאולה = עין השמאל

הנקבה היא-היא בעלה. אחד הם.

במציאות המעוותת, העצובה והעניה, בה אנו נמצאים כעת הבנקים משתלטים על העולם ועל הכלכלה.

בע"ה, נראה למה המציאות היא כך ואיך נתקן אותה.

המציאות = 552 = בנך = כל בשר

כשהם לומדים תורה הרבנים לא רואים כי:

אלהים = 646 = מדברת = מהאם

הם לא שומעים ולא רואים כי הא-להים הוא-הוא בת קול.

בת קול = 538 = תקבלו = קו תבל = דבק לבת

לכן, הם לא רואים ולא שומעים כי כשמדובר אודות הנקבה בתורה, בחכמה נשגבת של הויה א-להים, ונראה כאילו התורה מקטינה את ערכה של הנקבה אם מסתכלים בדברים באופן שטחי, הרבנים לא מבינים כי הקול המדבר אליהם הוא-הוא קול המדברת.

המדברת = 651 = האלהים = כל אם = נאם

הויה א-להים = 672 = הויה מדברת

הרבנים הקטינו בערכן של הנקבות ובכך השתיקו את ההוצאה לפועל של הקדושה בעולם הזה.

נקב = 152 = המוציא

לפעל = 210 = דור = יסוד כל יסוד
= יוסד כל יוסד

נקבה = 157 = המוציאה

הרבנים חושבים ואומרים כי הקדושה היא ענין רוחני. לכן, היא לא יוצאת לפועל ממש בעולם הזה. דווקא זה הכח של הנקבה ההופך את החכמה הא-להית לקדושה ממשית.

בגלל טעות קטגורית זאת, אנחנו לא חיים בעולם בו הח
ֹמר הוא-הוא הויה א-להים בממשות ובפועל.

הרמב"ם, הרב אברהם אבולעפיה ומקובלים אחרים נסו "להבין" את ענין ההוצאה מהכח אל הפועל. דהיינו, הם נסו לעשות במֹחותיהם את מפעל רחמי הנשים – והם, כמובן, נכשלו.

המקובלים לבטח ראו כי:

מהכח = 73 = גמל = חכמה

אבל הם לא ראו כי:

מהכח = חכמה = גמל = הנביאה = נביאי

הם לא הבינו כי הנבואה היא מפעל הנקבה. הם נסו לעשות את עבודת הנקבות באופן רוחני בלבד ונכשלו. הנקבה היא "הבנק" של הבריאה. מפקידים בה דבר מה והיא מחזירה את הפקדון ברווח עצום.

לזכותו, יאמר כי הרמ"ק אכן הבין את הדברים האלה ורמז להם בשם ספרו תומר דבורה.

תומר = 646 = א-להים = מדברת

דבורה = 217 = רזי = הזהר
= דבר העתיקה הקדושה = 1216 = 217

מפקידים בה זרע והיא מוציאה ולד חי. רק כח הנקבה יכול לעשות זאת. לכן, לא באה הגאֻלה כל עוד יהודים מתעקשים ב"הדרת נשים". הבטוי "הדרת נשים" הוא זנות הלשון ומפעל רשע המונע מהשפע הא-להי לרדת אל השכל ואל הקרקע כדי להפוך את התבל לקדושה.

אולם, לדאבוננו הרב, הרשעים לא נפלו בפח של השקרים של הרבנים. הם לא שמו את הדגש על ה"רוחני". הרשעים ההזדמנותיים תמיד ידעו כי הח
ֹמר הוא הרבה יותר נעלה וחשוב מהרוחניות – וכמובן הוא הממשי. לכן, רשעים השתלטו על העולם והבנקים הפכו למוציאים לפועל בעולם זה.

בשנים האחרונות יש התעוררות אצל נשים, כי המצב הוא עגום ונשים מבינות כי קופחו. אבל, הן מנסות להפעיל כח כמו גברים, להתעסק עם העולם הגשמי כמו גברים דהיינו להתעסק בחֹמר [יש מיש בלבד ולא יש מאין] והן לא מודעות לקדושתן ולכח הא-להי שלהן. לכן, בעולם שלנו יש נשים גבריות רבות ותופעות כמו ה"פמיניזם".

עלינו להודות בכח הא-להי של הבנות – ובכך נתקן את העולם ממש.