Sunday, March 12, 2017

ב"ה

מהיום ואילך כל יום חג פורים.

ארץ ישראל הגאולה התגלתה!


מהיום = 661 = ששת ימים = 1660
= 661 = אסתר
 

כל יום = 666 = כל התורה = כל דורות

כל יום פורים = 1562 = 563 = אשר בני
 = גניך

כל יום חג פורים = 1573 = 574 = עדך
= שר עד = אשר חכמה = ראש חכמה
= אשר הנביאה = ראש הנביאה
= אשר נביאי = אשר נביאי
= אדמתנו חכמה

ארץ ישראל הגאולה התגלתה = 2535 = 537
=  אצילות = לב שרה = קול ישעיהו
=  ישעיהו חזקיהו = ספר עמנואל
 = יסוד הרנה אמנו המלכה
 = אמנו המלכה הרנה ועד
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!