Wednesday, March 01, 2017

ב"ה

תרומה

תרומה = 651 = מתורה
  =
את הרה לי = את הרה גואל
  =
את הרה גו אל = הא-להים
= המדברת = נאם = כל אם

הזמן הגיע שנבין את הדברים האלה נכונה.
היהודיות בורחות מהאמת כי אנחנו יולדות את ילדי הויה כי הן בורחות מהכאבים, האחריות והדרישות המוסריות.
והנוצרים חושבים כי מדובר במקרה חד-פעמי.
מדובר בכל אם.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!