Thursday, March 16, 2017

ב"ה

עוֹד אֶבְנֵךְ וְנִבְנֵית, בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל – ירמיהו הנביא ל"א : ג

עוד = 80 = פ = ועד = יוסד = יסוד = כס
= בני חי = בני בהוה
= בני העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2078 = 80 ילדי הויה = לכל
= ילדי הקדושים = 1079 = 80
= ילדי כל בית ישראל יחד

אבנך = 553 = גנך = בנך העתיק הקדוש
= 1552 = 553 = אשר אליהו = הויה אשר הויה
= את כל ארץ = המציאות עלץ

עוד אבנך = 633 = גלם = החיים = לב אם
= זוכרת = כתר אהבה = ביאת כר
= שגל מכל דור

עוד אבנך ונבנית = 1151 = 152
= נקב = כל ארץ = המוציא = מוציאה

בתולת = 838 = חלף = לרחם = לברא אדם
= לאברהם = בת נפשו = בת כל ממוש
= רחל צודקת = את התבל

ישראל = 541 = אמך = כל היסודות
= יסודות האדמה

בתולת ישראל = 1379 = 380 = ישע
= ממש = לרחם אמך = ישראל את התבל

מדובר בהתפתחות של בני ישראל מיצור אנושי לתבל כֻלה.