Tuesday, March 21, 2017

ב"ה

בריאת גוף ומציאות חדשים

התורה היא ספר בריאת הגוף. בריאת הגוף היא גם בריאת המציאות בה הגוף נמצא.
כשאר הרבנים פירשו את התורה כספר חוקים, הם בראו מציאות בה גופינו נבראים תחת חוקים שרירותיים - דהיינו הם בראו מציאות עבדות בה גופינו משועבדים לפרושי תורה מעוותים ואכזריים.
עלינו ללמוד את התורה נכונה. כך, נוכל לברוא את גופינו באהבה, בטהרה ובשמחה. וכך ייבראו עולמות של דרור וצהלה.
כאשר אנחנו לומדים תורה באהבה ובטהרה וברצון טוב לכל הבריות, אנחנו מפרקים את הגוף המשועבד שלנו ומפרשים אותו מחדש. זאת הברית החדשה האמתית. אנחנו בונים את גופינו מחדש - לא כמו שהוא היה בנוי לשעבוד ודכאון - אלא בנוי לחרות ודיצה.
כאשר אנחנו בונים את הגוף שלנו מחדש ברמה יותר גבוהה אנחנו, בהכרח, גם בונים את המציאות הטהורה והשמחה המתאימה לגוף טהור ונעלה.