Sunday, March 12, 2017

ב"ה

סוד הכתר התגלה - עדן המשיח התחיל

כר = 220 = יורד = ידור = טהור = חברי
=  דוד מופיע = דבר דוד = ראה דוד
 = הגו מופיע = ראה הגו = הגו דבר

ת = 400 = הנשמה = כל ספרי
=  כל עפר = עפר אדמה
=  כל שכל = האדמה גופי מדבר
=  על יסוד טהור

כתר = 620 = גלוי יסוד היסודות
 = כר הנשמה = כר כל עפר
 = טהור כל עפר = כל ספרי יורד
=  ידור כל עפר = דוד ראה כל עפר
 = הגו כל דבר ספרי = הגו כל דבר שכל
= כר כל שכל = יורד כל שכל
=  טהור כל שכל = שמר יסוד = מישורי ילדי
=  ילדי יסוד יסודות = מישור כתר התגלה*
= 1619 = 620 = אם חוה = תחביר = חברתי
=  קבוץ תורה = גו הכר שלנו = פקד כל ספר תהלים
 = פקד כל ממוש = צדק בית דוד = יהי כר שלמה

הויה = 26 = הקדושים = 1025 =
=26 =  כל בית ישראל יחד
= כתר את כל בית ישראל
= 2024 = 26
 = השופטים באהבה = הפשוטים באהבה

כתר הויה = 646 = א-להים

ארץ ישראל התגלתה = 1486 = 487 = יסד אותו
 = יוסד אות = פאות = אות פ

ארץ נולדה = 1196 = 197 = עמנואל
=  אמנו המלכה = אמנו מיכל

להתחיל עדן המשיח = 1620 = 621
= היום = ראיתי = כתר העתיק הקדוש

עדן = 774 = בת שבע
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!