Monday, March 06, 2017

ב"ה

סודות מגלת אסתר - חג פורים שמח!

המסוגלים להתגבר על היצר לשפוט מי ברוך ומי ארור, מי חזק ומי חלש יראו מעבר לפשטנות גם מכתבי קודש וגם בחיים ויגלו את סודות ה'.

המן = 745 = שולטת = לדת האשה = גאלת האשה
= הנשמה גופי מדבר = גופי מדבר כל שכל
= כל שכל משה = נוטעים = כל ישראל נצחו

אסתר המן = 1406 = 407 = אסתר שולטת = אות
= ארור = בנשימה

ארור המן = 153 = המן אסתר שולטת = 2151
= 153 = נס גדול = גיל יעל = גיל כל ימי
= בצלאל = מהאשה הנושמת = 1152 = 153
= הנשמות מהאשה

רשע = 570 = שער = עשר = מלך = לי לך

המן הרשע = 1320 = 321 = המן המלך
= מרפא

אסתר היא המן = 1422 = 423 = אסתר היא שולטת
= תחיה = טובות = זאת השטן = אהבת השטן
= כתבתם = אכתב = אהיה בת

התקון הסופי של השטן = 2716 = 718
= יושבת = תשובי = הוה שבת = פה החיים
= פה החכם = היסוד לב אם

פעם = 750 = לכל עם = השולטת

פעמים = 800 = השופטת = הגאולה* השולטת
= מנין = שרש = פנינים = פנימיים = פני סתר
= כל שכל הנשמה = עדן הויה

*הגאולה היא הנקבה שנגאלה. גאֻלה היא מצב ותהליך של הנגאלים.

א-להים = 646 = מדברת = כל פרי אשה
= נר פה האשה = פה האשה אור גדול
= פה האשה תקון גדול = 1645 = 646

אשה שולטת = 1051 = 52 = בכל = אליהו
= מזה = כל ספר התורה מאד
= יהודיה כל ספרי תורה = הגאולה אתם
= כל בית ישראל יחד הויה
= כל בית ישראל הקדושים יחד
= 2050 = 52

אלהים האשה השולטת = 1707 = 708 = אזן = הגן

אזן המן = 1453 = 454 = נבא את = ישעיהו נבא
= תמיד = מקדש אם ובת

בפה שלה = 422 = כתב = עיר ציון שלה*
= 1421 = 422 = המשכילות האדם

*שֶׁלָּה וגם שִׁלּ
הׁ

נשמות = 796 = נושמת = מנשות = הצאן
= משנות = להיות משה = הנאמן

אשה נושמת = 1102 = 103 = אבק = נחמה = מחנה

האשה הנושמת = 1112 = 113 = האשה הנשמות
= סוף פסוק = אף האשה

אשה שולטת בפה שלה = 1473 = 474 = דעת
= חכמות = מכחות = כחות יהודיה

האשה השולטת בפה שלה = 1483 = 484
= עתיד = דעתי = עדתי = נוכחת = כל כחות
= כחות הגאולה

פורים = 896 = צוף = הפה האף
= פי ציון = פה המשכילות

שמח = 348 = כל הנשמות נולדות = 1347
= 348 = כל הנשמות יודעות
= כל מלכות הנושמת = הנושמת כל מלכות

האשה השולטת בפה ובנשימות שלה שולטת בכחות העליוניים.
היא-היא הא-להים.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!