Sunday, March 26, 2017ב"ה

מנחות שי המשיח

שי = 310 = יש = שבח = חשב
= מכל אבותיך מכל דור = 1309 = 310

שי מכל אבותיך מכל דור = 1619 = 620
= שי שי = כתר = חוה אם = אם עולם חדש

המשיח = 363 = השי הגדול = השי גילה
= פרוש נכון = 1362 = 363 = מביא שי
= אוצר הוה היה יהיה

מנחת = נחמת = 498 = במכלות

מנחות = נחמות = 504 = דרש

מנחת שי = 808 = אברהם = ברא אדם
= רחם

מנחות שי = 814 = הגוף = צדיקים
= האדם צוחק = רחום = אשר אם העולם
= 1813 = 814 = אשתי מנחה
= העולם מנחה

מנחת המשיח = 861 = נחמת המשיח
= מנחת השי הגדול  = נחמת השי הגדול
= אסף = לאלף = במלכות המשיח
= פריון כל הגוף = 1860
= 861 = פריון כל צדיקים = רצון כל הגוף
= רצון כל צדיקים = מלכותך כל הגוף
= מלכותך כל הצדיקים = שלומכם כל הגוף
= שלומכם כל צדיקים = כל הגוף כתר משלו
= שי כל אשר
= המשיח שי צהלה כל שמות בספר בראשית
= ראש השנה = בית המקדש

שמות = 746 = מקום = שעשוע
= שי נפשו = ממוש כל שי = כל יש ממשו
= הישועה מיש = שי מהישועה

שי גוף = 1119 = 120 = עומד = מועד = עמוד
= עמי = עיני = פני = ממני = אליהו הנביא

מנחות שי המשיח = 1177 = 178 = קבוע
= גלוי קרן הענג = גלוי קרן כל החכמה
= לנצח

חפשו את השי בכל מלה הכוללת את האותיות ש ו-י ודעו כי גופיכם הם שיים [שיים = 920 = שכם = יד אהרן] מאמהותיכם ומאבותיכם מכל דור ודור (מכל דורון ודורון) והם תמיד מלוים ותומכים אתכם. דעו זאת, בוודאות בלי שום ספק, והלכו בבטחון ובשלום ובשמחה אדירים לנצח נצחים.

נצח = 148 = קמח = פסח
= פסגה = כל חי ועד
= יסוד בכל הוה = המעגל
= יחוד עמי = כל הגה פה = פה נביא
= עלץ בלב ארץ העתיקה הקדושה
= 3145 = 148

נצחים = 758 = חנן = כל הגן
= כל האוצרות = השבת אמי

שי מאמי = 401 = את = ישעיהו

המשיח = 363 = שי מאבי

קבלו נא את המשיח! הוא גופך! הוא האוצר הטמון עבורך מכל הדורות!

דורונות = 672 = דורות להויה = יום להויה = התורה להויה

גופך = 589 = דוד המלך
שיים מכל אמהותינו ואבותינו = 2009 = 11
 = א"י = חג  = ו-ה

באהבה = 15 = י-ה = פריון בהוה
 = פריון חי = 1014 = 15
=  פריון העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 3012 = 14 = קרן דוד

הויה = שיים מכל אמהותינו ואבותינו באהבה
= 2024 = 26 =  הקדושים = 1025 = 26
=  המשלמים = כל בית ישראל יחד
 = כל בית ישראל אתכם
 = כתר כל בית ישראל שי מאמי
 = פריון שיים מכל אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש
= 5021 = 26
 = נולד פריון שיים אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש
=  יודע פריון שיים אמהותינו ואבותינו העתיקה הקדושה והעתיק הקדוש

היודעים וחווים זאת הם הויה בגוף ממש. על כלנו לדעת ולחוות זאת.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!