Monday, March 06, 2017

ב"ה

ספר התורה נושם

נושם = 956 = ספר התורה = פרי כל יום
 = פרי כל דורות = ספר דורות = חוגג שלום
 = חזה שלום

אני נושם = 1017 = 18 = נושם הנאה =
=  ספר התורה הנאה = חי = בהוה
 = אישון = עתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2016 = 18 =  האהבה = אתם זוג
 = הזה העתיק הקדוש

נושם נושם = 1912 = 913 = נושם ספר התורה = בראשית

עלינו, היהודים, להיות ספרי תורה נושמים דברי תורה.

הלומד תלמוד מתעסק בביטול תורה ובעבודה זרה, מפיץ רוח רעה בבריאה, משחית כל חמר ומזיק לעצמו ולכל הבריות.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!