Monday, December 26, 2016

ב"ה

מהו חג המולד באמת?

תורה = 611 = את הרה = את עצמי = הרה ישעיהו

כל המתעסקים באותיות התורה (זרעי הויה) בעיון ובתשומת הלב מוליד או יולדת את הויה. הם המולידים את עצמם.

מהו חג המולד?

מולד = 80 = פ = לומד = לכל = ועד = עוד = יסוד = סודי
 = אלה בלבי

המולד = 85 = פה = ועדה

מוליד = 90 = צ = נולד = יודע
=  הוה עד = מוד דוד = הפה = פי
= הועדה

המוליד = 95 = נולדה = ידועה
 = פיה = מולה דוד = מול חוה

חג = 11 = העתיקה הקדושה = 1010
= 11 =  ו-ה = א"י

חג המולד = 96 = צו = פיו = בצד
 = פה העתיקה הקדושה = 1095 = 96
=  עתיקה הקדושה פה = ומוליד

כִּי צַו לָצָו צַו לָצָו קַו לָקָו קַו לָקָו זְעֵיר שָׁם זְעֵיר שָׁם
- ישעיהו הנביא כ"ח : י

קו = 106 = כפו = בדק = עלו

מדובר בהבנה נכונה של דברי הנביא ישעיהו והנביאים האחרים. הם נקראים נביאים כי דבריהם זרעי הבנה. הם מביאים הבנה למתבוננים בדברים בדבקות ובאהבה. להבין: לגרום לבן להוולד. לבנות: לגרום לבת להוולד.

חג המולד שמח!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!