Monday, December 26, 2016

ב"ה

חג אורים

אורים = 817 = דברי אם = תקון האדם = 1816 = 817
=  תקון עמך = תקון אב ואם = דבר העתיק הקדוש עמך
=  האדם דבר עתיק הקדוש = אב ואם דבר העתיק הקדוש
=  עלץ עליון = קרן דברים = עלץ וצהלה סובבים

חג אורים = 828 = האותיות = האבירים

תורה = 611 = את הרה = הרה ישעיהו = את עצמי

כל המתעסקים באותיות התורה (זרעי הויה) בעיון ובתשומת הלב מוליד או יולדת את הויה. הם המולידים את עצמם.
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!