Monday, December 26, 2016

ב"ה

חג חנכה שמח - הנר השלישי!

בלילה הראשון של חג חנכה, האור מהשמש מגיע לכוכב. בלילה השני בחג חנוכה הוא מגיע למאדים. בלילה השלישי בחג חנכה האור מגיע לארץ.

ארץ = 1101 = 102 = צבי = בעל = בלע = אנחנו פה אתך
 = היסוד חזק אתך = יועץ חזק = אתכם ועד = מקום השכל
 = אל מלא = אתן = יודעים ישעיהו = יודעים את = שמונה מלכים
 = חג תקון כל מתה משונה כל שלום = 3099 = 102
=  רופא הגוף = רופא צדיקים = הוא נולד = הוא מוליד
 = הוא הוה עד = יחוד עד = יחי עד = יחוד מתגלם = כח מתגלם
=  א-דני יחידה = הלל הלב = הלל השוכן = הלל לשון
 = לשון א-דני = גאלת הבנים = לדת הבנים = לקדש הבנים
 = אשריך נולד = המלכה אתם = = ראיתי מולדת = טוב פה

ה = 5 = 1004 = 2003 = 3002 = אד = גם את
=  גם ישעיהו = את משה רבנו = ישעיהו משה רבנו
 = גב = דשן = עלץ כל בית ישראל = סדר כל יום עד
=  דע כל סדר התורה = התורה צדק צדק = בא אתם
=  בת שרה אמנו

הארץ = 1106 = 107 = הצבי = מבינה = שרה אם
 = יחוד עדה = היחוד עד = עלז = אשריך הנולד
=  תורת המלכה = אנכי הוגה כל ספר התורה

נר = 250 = אור גדול = תקון גדול = 1249
= 250 =  מחבר = בחמר = אתם במראה
=  סוד עלץ גיל וצהלה

האור = 212 = רואה = עם ישראל = 1211
 = 212 = התקון

שלישי = 650 = כלם = מים = דומם = כתר יהודה
 = אמה עץ החיים = 1649 = 650 = גלוי אם

הלילה = 80 = לומד = מולד = ועד = לכל = הוא כל חי

נר שלישי = 900 = ץ = שם = רן = שרת = עולם צדק
 = ע"ב האותיות = כל כ"ז אותיות = חסד חג אורים
=  חסד האבירים = כנסת ישראל האבירים
=  חסד חג תקון האדם = 1899 = 900
=  כנסת ישראל חג תקון עמך = 2898 = 900
=  הכל שריר ובריר וקים = תגל בתי כלה