Wednesday, December 21, 2016

ב"ה

בחג חנכה זה תקון כל מתה משונה

חג = 11 = 1010 = שי"ן = וה
= העתיקה הקדושה

בחג = 13 = אחד = אהבה
= העתיקה הקדושה אתם = 2011
= 13 = אבי = קבוץ כל בית ישראל

חנכה = 83 =  כחנה = הנביא חוגג
= הנביא חזה = הגעה = חכמה אם ובת
= 1082 = 83 = הנביאה אם ובת
= כנסת ישראל עתיקה הקדושה
= 2081 = 83

בחג חנכה = 96 = צו = פיו = בצד
= בגופה = אתם גופה = = 1095 = 96
= חוגגים בחתנה = עלץ דניאל = עלץ הנולד
= העתיק הקדוש המוליד = העתיקה הקדושה פה

זה = 12 = הוא = בי = בטא = את האדם
= 1011 = 12 = את עמך = ישעיהו עמך

חנכה זה = 95 = דניאל = הנולד = המוליד
= היודע = הידוע = אנו לבו = ההוה עד
= ההוה מתגלם = 1094 = 95 = אהיה מתגלם

תקון = 1206 = 207 =  אור
=  אדבר = דבר העתיק הקדוש = ראה קרן
=  סוד עלץ וצהלה = סובב עלץ וצהלה
 = נהיה עלץ וצהלה

מתה = מאד הנשמה = עולם חדש בית דוד
= 1444 = 445 = מקדש העתיק הקדוש

משונה = 401 = שמונה = את = ישעיהו
= עלץ הנשמה = 1400 = 401
= קרן הנשמה = קרן כל שכל
= כל שכל העתיק הקדוש

חג חנכה הוא כל תקון = 1362 = 363
= המשיח = חג חנכה הוא כל אור

חג חנכה הוא תקון כל מות = 809 = גוף
= חג חנכה הוא כל אור האמת
= חג חנכה הוא אמת כל עם ישראל
= 1808 = 809 = גוף = גורם = קרן רחם
= עלץ אברהם = אדם ברא עלץ

כל תקון בחג חנכה = 1352 = 353
= חנכה כל אור אהבה = גשמי = שמחה

בחג חנכה זה = 106 = קו = בדק = דבק
= צוי = עלו = נחמו אתם = 1105 = 106

בחג חנכה תקון כל מתה משונה = 2198 = 200
= צחק אתם = 1199 = 200 = אנחנו פה
= צדוק = חג תקון כל מתה משונה פה
= צו נחמו = צו בארץ = בכל ימי הנחכה
= נגלה בכל ימי = עולם שמחה נגלה בכל
= אליהו עולם גשמי נגלה

בחג חנכה זה תקון כל מתה משונה = 2210 = 212
= ברי = הרבה = האור = עם ישראל
= 1211 = 212 = התקון = עולם שרה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!