Sunday, December 18, 2016

ב"ה

השם ישראל הוא ברכה לא רק שם של עם. 

כאשר אנחנו אומרים ישראל עלינו להתכוון לזאת:

ישראל = 541 = אליך = להעלות = נחמות הלב
=  אהל שרה

הכוונה היא: שתהיה ישראל - דהיינו נחמות הלב - על כל הבריות ושהם ישבו יחד אתנו באהל שרה.

אני יודעת שהרבנים אינם מלמדים את הדברים נכונה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!