Friday, December 02, 2016

ב"ה

מלחמת בני אור ובני חשך = סדם

סדם = 664 = סדרת = נדרתי
= נחום = מלחמת בני אור ובני חשך
= 1663 = 664

גוג = 12 = הוא = בי = את האדם
= 1011 = 12 = ישעיהו עמך

מגוג = 52 = אליהו = הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52

גוג ומגוג = 70 = ע = נהיה = סוד = סובב
 = הקדושים ביחד וגוג אתם = 2068 = 70
= אליהו חי = אליהו בהוה
= ישעיהו ואליהו עמך = 1069 = 70

מלחמה = 123 = ענג = כל חכמה
= מלח לוט = גיס הקדושים ביחד
= 1122 = 123

מלחמת = 518 = חיך = חמת גוג ומגוג

גיוס כל הקדושים מכל דור ביחד = 1478
= 479 = הדעת = עת קבוץ

ראיתי את שבעת האלפים בישראל עליהם הנביא אליהו דבר שולפים את חרבותיהם. הם הצדיקים מכל דור מאז בראשית. כל חכמה עמהם ובידיהם. הם שולטים על כל חקי הטבע. אי-אפשר להלחם בהם.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!