Thursday, December 29, 2016

ב"ה

יום אחד = יום תקון כל זכרונותינו

זכרון = 933 = זכר עולם = עולם ברכה = החיים מכל דור
 = שבת קדוש קדוש קדוש = 1932 = 933
=  זכר כפרות = ברכה בדרך = עריכת תקן לב
=  חזה בראשית = חוגג בראשית = בראשית אחוה
=  חג קבוץ בראשית

הזכרון = 938 = חלץ = זכר אשתי = עולם הברכה
 = לתקן און = 1937 = 938 = לתקן השבת
=  לתקן הבן = החיים כפרה = לב אם כפרה
 = לב אם מסרה = לב אם יצרה
 = עריכת תקן הלב = עריכת תקן לשון
 = 2936 = 938 = יחידה אתך
=  יהי בראשית = חזי בראשית = בשלום
=  השבת קדוש קדוש קדוש

זכרוני = 293 = טוב ורע = הפרח

זכרונות = 689 = גופם = פגום
 = בית זרע

תקון זכרון כל האדם = 2799 = 801
=  תקון זכרון כל עמך = אף
=  ארם = שבת גופי = אנכי חי שבת
=  אנכי שבת בהוה = הנשמות

תקון כל הזכרונות = 1950 = 951 = ספר תורה
=  ספר האדם העתיק הקדוש

תקון כל זכרונותינו = 2011 = 13 = אחד
 = כל זכרונותינו אור

יום אחד = 629 = גוים = עלץ חיים = 1628
629 = = התורה אחד = התורה אהבה
=  עתיק הקדוש האדם בהוה
 = התורה תקון כל זכרונותינו = 2627 = 629
= התורה אור כל זכרונותינו
 = יום תקון כל זכרונותינו

ה' מתקן ועורך את אוצר וארכיון כל זכרונות כלל האנושות בכל דור ודור. כך, נוכל לזרוע מחרים ברחמים ובשלום ובשמחה. לא יהיה עוד המושג "כפרות" כי לא יהיה חטא ולא יהיה סבל ולא יהיה אי-הבנות התורה הגורם לחטא ולסבל.