Thursday, December 29, 2016

ב"ה

ביום חמשי של חג חנכה אנחנו מאירים את צדק

  צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף--לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. - דברים ט"ז : כ

בלילה הראשון של חג חנֻכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא כהן האשר, מדליק את השמש (הַשֶּׁמֶשׁ היא הַשַּׁמָּשׁ) והאור מגיע עד לכוכב כוכב.

יום חמשי = 974 = יום משיח
= יום הגשמי = ראיתי הגשמי
= חג האדם גשמי = חג עמך גשמי
= דעץ = התורה השמחה
= יום השמחה = כל בית ישראל משלם*
= 1973 = 974  

*מֻשְׁלָם

האור הגשמי = 570 = מלך = לי לך
= התקון הגשמי = 1569 = 570
= אשר אבינו = אשר כלו אהבה
= אשר כלו אחד = עם ישראל הגשמי
= עם ישראל השמחה

שמש = 640 = מ"ם
= היהודים = עיניך = פניך
= מקשר = קשר אבותיכם
= 1639 = 640
= אם גאלה = לדה אם

כהן = 725 = כל העם = חזקים = אנחנו האדם
= אנחנו עמך

אהרן = 906 = והכל שריר ובריר וקים
= 1905 = 906 = כל חג שריר ובריר וקים
= תקות = נולדתי אתה = מוליד קדשו אתה
= מקדש אמהותי = את שרה = שרה ישעיהו
= את החקים העליונים = את הלכה למעשה
= ישעיהו עולם שמחה למעשה
= ישעיהו עולם גשמי למעשה
= את עולם שמחה למעשה
= את עולם גשמי למעשה

 כוכב = 48 = מח = יובל = הגדול = גילה
= הויה אתכם = 1047 = 48 = הקדושים אתכם
= 2046 = 48 = המשלמים* אתכם
= כל בית ישראל יחד אתכם
= כל בית ישראל יחד כתר ישעיהו
= ישעיהו כתר הויה = את כתר הויה
= את הויה יורדת = יורדת את הויה

*המֻשלמים

לכוכב = 78 = מחל = יהיה גילה = יהיה גדולה

מכוכב = 88 = החנכה = יהי חנה = יהי נביא
= אל בנה

בלילה השני של חג חנֻכה, הכהן הראש, הוא הכהן הגדול, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש ואור מגיע עד לכוכב נגה, היא אילת השחר.

עד = 74 = למד = יסד = דיני
= מתגלם = 1073 = 74
= קרן חכמה = עלץ חכמה
= העתיק הקדוש הנביאה

נגה = 58 = גנה = נח = מחי = החמה
= כוכבי = יובלי = בנו = נבו
= לב הויה = לב הקדושים = לב המשלמים
= לב כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל השוכן יחד = 2056 = 58
= כל השמות בספר בראשית
= כל המקום בספר בראשית
= כל השעשוע בספר בראשית

עד נגה = 132 = קבל

בלילה השלישי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע לארץ.

ארץ = 1101 = 102 = בלע = בעל = כל בכל
= אני זוכרת אתו = כל חג החיים אתו
= צוו = הוא נולד = הוא מוליד
= הוא מול דוד = דוד נגלה
= אנחנו פה אתך = צדוק אתך
= המלכה אתם = אתן = את המלכים
= את יודעים = את נולדים = את מולידים
= ערכתי את = עריכת ישעיהו
= הוא הוה עד = הוה עד את עמך
= הוה עד את האדם = נולד את האדם
= מוליד את עמך

לארץ = 1131 = 132 = קבל = עד נגה
= נח מתגלם
= כל המקום בספר בראשית מתגלם
= 3129 = 132 = לב המלכה = לב מיכל

בלילה הרביעי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד מאדים.

מאדים = 655 = הנם = המים
= דוד חגיגת הזהר = הגו חגיגת הזהר
= דוד חגיגית דבורה = חגיגת רזי הגו
= הגו חגיגת הזהר = הגו חגיגת דבורה
= הגו חגיגת דבר העתיקה הקדושה
= 1654 = 655 = אם ילדי = כל האדם  
= השלישי

כן, הרביעי הוא השלישי, כמו נגה הוא החמה. כל הכוכבים בעצם חכמה אחת. כל הכוכבים הם אור השכל.

השכל = 355 = שנה = מחשבה = המשבח
= העפר

אור השכל = 562 = בניך = תקון השכל
= 1561 = 562 = השכל שקוף = השכל שוקף
= העפר שוקף = העפר שקוף
= אני אשר = כל חג אשר

ארץ הוא הכוכב השלישי = 1821
= ארץ הוא הכוכב מאדים = עלץ העליון

בלילה החמשי של חג חנכה, הכהן הגדול, הוא הכהן הראש, הוא הכהן האשר, מדליק את השמש והאור מגיע עד לכוכב צדק.

צדק = 194 = נולד בארץ = 1193 = 194
= מוליד בארץ = מול דוד בארץ
= ידוע בארץ = יודע נחמו
= מנחה העתיק הקדוש נולד
= חק הטבע = הטבע בננו
= חק מועצת החכמות = הנסתר מתגלה
= אנכי רואה את האור באחרית הימים
= 2192 = 194
= אנכי רואה את עם ישראל באחרית הימים
= 3191 = 194

צדק צדק = 388 = חפש = החנכה מכל דור
= חק הטבע צדק = צדקה כסא בננו
= אנכי רבקה = קרב הטבע = עיר בננו = יער בננו
= אנכי רואה את אור הצדק באחרית הימים
= 2386 = 388
= יצא באחרית הימים = 1387 = 388

אחרית הימים = 1284 = 285 = העיר
= עירה = פרה

אחרית כל הימים = 335 = שלה
= פרה אדמה

באחרית = 621 = היום = חגים
= האדם חג = חד עמך = ראיתי
= העתיקה הקדושה אב ואם
= 1620 = 621 = בת טהרה

הימים = 665 = הסתר = אדם עולם שמחה
= 1664 = 665 = אדם עולם גשמי
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
= 2663 = 665
= אם כל בית ישראל עולם שמחה
= קרן נחום = עלץ נחום = סדם תם
= אני עץ החיים = בני משה רבנו
= אות רבנו

באחרית הימים = 1286 = 287 = רופא
= ממזר = מזמר = פארו = פזר
= מאור לי = אור מאבותיכם
= תקון מאבותיכם = 2285 = 287

באחרית הימים כל היהודים מבינים את טעם דיני הממזרים נכונה ועושים לממזרים צדק וחגיגה ולא עוול ודחיה.

ביום בו האור מגיע לכוכב שבתאי, נראה גם תקון העגונה ונשמח וננחם גם את כל העגונות.

באחרית כל הימים = 1336 = 337 = שאול
= שואל = היום כל הימים = ראיתי כל הימים
= ראיתי כל הסתר = רופא כל = כל פארו
= כסאו אור גדול = עיר צין אור גדול
= פז אור גדול = לבנה אור גדול
= לבנה תקון גדו

אנחנו באחרית הימים = 1401 = 402 = בת  
= מרכא כפולה = עלץ ישעיהו
= ישעיהו משנה חקי הטבע
= משנה את חקי הטבע

כבר = 222 = הבירה = ספר דברי הימים
= 1221 = 222

אנחנו כבר באחרית הימים = 1632 = 624
= אוהבים = ידים = דוד עמך = אם חיה
= הגוים = חוה אדם = חוה אם כל בית ישראל
= כל בית ישראל אם עולם חדש
= 2622 = 624 = שרה אמנו אתכם
= ישעיהו כתר שרה אמנו = בת ספר דברי הימים
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!