Tuesday, December 27, 2016

ב"ה

באחרית הימים

אחרית = 619 =  בא יום = טוב בם = גוים = הדר קדשו
= קדוש הדר = הדר שמי השמים בארץ = 2617
= 619 = קבוץ האדם = 1618 = 619 = קבוץ עמך
= התרבות אדם = התרבות עמך = התרבות רבבות
= טהרתה = אוהב אדם

באחרית = 621 = היום = חגים = ראיתי
= בית הדר = הדורות

ימים = 660 = סתר = טהור לבבות = טהור מת

הימים = 665 = הסתר = טהור הלבבות
= טהור המת = הנה אדם = אדם עולם שמחה
= 1664 = 665 = אדם עולם גשמי = עלץ נחום
= עלץ סדום

באחרית הימים = 1286 = 287 = רופא = ממזר
= פארו = פזר = תקון ועד = ראיתי הסתר
= ראיתי טהור הלבבות = טהור הלבבות היום
= הימים חגים = אור לכל = היהודים לדורות

דין = 714 = עולם הבא = שחרור = הוא שבת

עגונה = 134 = ענג חג = חג כל חכמה
= אני הנביאה

ה' מטהר את לבבותינו באחרית הימים, הם הימים האלה, עד שנדע לנחם את הממזר ואת העגונה ואז גם נתנחם ונשמח.
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!