Monday, December 12, 2016

מיהו יהודי?

פשוט מאד. המצליחים להמשיך לאהוב, לרחם, לקוות להתגשמות חזון הנביאים ואף לשמוח אפילו במדינה זאת המתוכננת כולה, בשיא הזדון והתחכום, לשבור את רוחנו בכל דרך אפשרית - הם היהודים.Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!