Monday, December 12, 2016

ב"ה

זמן תחית המתים הגיע

הויה = כתר ישעיהו כל בית ישראל = 2024 = 26
= הקדושים = 1025 = 26 = חוזה = הוא דוד = הוא הגו

ישראל = 541 = אמך = נחמות הלב

תחית = 818 = ישועות הויה
= ישועות כל בית ישראל יחד
= 1817 = 818
= כתר ישעיהו ישועות כל בית ישראל

המתים = 1055 = 56 = התמים = נדב
= הכי קדושים

תחית המתים = 1873 = 874
= ישועות הקדושים התמים
= 2872 = 874

זמן תחית המתים הגיע.

זמן תחית המתים הגיע = 2708 = 710 = בן האב
= שבת באה = קים = יקם = קדום
= קום כל בית ישראל = 1709 = 710 = דבר נחמות

נקום = 756 = נו"ן = כל עולם = מחשבות = שבת ויובל

נקום לחיים טובים = 2041 = 43 = גיל = גדול

הבה נקום לחיים טובים = 2053 = 55
= הכל = כלה = האדמה
= מקדש עמך = 1054 = 55

תחית כל עם ישראל = 2079 = 81 = אנכי = כסא

עתה זמן תחית המתים = 3095 = 98 = צח
= יפח = מנח = יהשועות מכל דור = 1097 = 98
= עלץ אמנו
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!