Saturday, October 08, 2016

ב"ה

כפרות שלאגן


בדף של
Roee Shpernik בפייסבוק תראו תמונות של ילדים בטקס של "כפרות". אני מודה לרועי שהוא העלה את התמונות. אינני רוצה לשתף אותן כי הן מזעזעות אותי
.
ראיתי את תמונות ההן לפני שבת ומאז אין לי מנוחה. לא ידעתי כי ילדים נוכחים בטקסים ההם. ידעתי שהם עושים זאת, ונגעלתי עד נפשי. אך, לא ידעתי כי ילדיהם רואים את השחיטה. התמונה המראה את הילדים עם דם על הבגדים שלהם קשה מנשוא
.
בכל הטקסים השטניים יש שני מוטיבים - קרבנות חיות לעיני ילדים, ואף שתוף פעולה של ילדים בשחיטת חיות, וסטיות מיניות עם ילדים. שני האלמנטים האלה נמצאים בישיבות.
בתורה יש, לכאורה, תאורים של "קרבנות". אולם, המעמיק בתורה מבין כי מדובר בלימודים של בניית אברי גוף האדם. אני יודעת כי הדברים אינם נראים כך בקריאה פשוטה ושטחית. אבל, זאת האמת העמוקה בדברים. אלה סודות כמוסים. אז, התורה מסתירה אותם מעיני קשיי לב. על הכהנים, הלויים והרבנים לדעת כי אמת ה"קרבנות" היא הרכבת אברי גוך האדם ולהדריך את העם להתעדן די הצורך כדי להבין ולדעת ולעשות בעצמנו. אם הכהנים, הלויים והרבנים אינם יודעים תורה, מה אפשר לצפות מהעם?
הטקסים של הרבנים הם עבודה זרה המבוססת על אי-הבנות של התורה בגלל קושי הלב שלהם וגם העבודה הזרה שהושתלה ביהדות ע"י רשעים בכוונות זדוניות
.
עלינו להציל את הילדים מזה.
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!