Thursday, October 13, 2016

ב"ה

כל החגים הם זמן אחד - ההוה

הוה = 16 = החג

יש רק חג אחד בכל הזמנים, בכל הדורות ובכל מקום – הוא ההוה. יש רק הוה אחד. אין אחר. כל הצדיקים בכל הזמנים, בכל הדורות ובכל מקום מגיעים ליחידה באותו הוה. כל החגים אחד הם.

רבים דואגים וטורחים לקנות ארבעת המינים "כשרים למהדרין". אולם, את המצוה העקרית אין הם עושים ואת העת יחמיצו כי הם אינם נוכחים בהוה. מדוע הם אינם נוכחים בהוה? הם אינם נוכחים בהוה כי הם עושים זיגזגים מרוב התחכומים שלהם. הם אינם פשוטים ואינם הולכים במסִלּת הישרים. לכן, הם אינם הולכים על הקו הישר המוביל אל נקודת ההוה בה כל הצדיקים נפגשים וחוגגים לעולמים ולנצח נצחים. הם אינם מוצאים את השביל המוליך אל אצילות. וחבל.

חג = 11 = וה = א"י = טב = דז
= העתיקה הקדושה = 1010 = 11 = שי"ן
= עלץ אם ובת = 2009 = 11
= משה רבנו וישעיהו

החג = 16 = הוה = זוג = היא
= העלץ אם ובת = 2014 = 16
= דוד אתם = אתם דוד = אתם הגו
= אתם הקבוץ = גם את אהרן בארץ
= 3013 = 16 = משה רבנו ישעיהו אהרן בארץ
= רחמי גופי מדבר את אהרן בארץ

חי = 18 = בהוה = גוף ראשון = 2016
= 18 = אישון  = 1017 = 18 = כפור העולם

חוגג = 20 = כ = באישון = היה = חזה
= הוא האב = הוא אהב = הוא אגד = אגד בי

החוגג = 25 = יהי = וחוה = העלץ עולם חדש
= 2023 = 25

יהי אור = 232 = החוגג סוד עלץ וצהלה
= 1231 = 232 = כלנו יחד לעד
= כלנו יחד בארץ

ויהי אור = 238 = רחל

יהי אור ויהי אור = 470 = עת

עת הוה = 486 = סכות

בעת הוה = 488 = פתח = הגעתי

פתח אליהו = 540 = שמר = אליהו בעת הוה
= הויה כל בית ישראל יחד בעת הוה
= 1539 = 540
= הקדושים כל בית ישראל יחד בעת הוה
= 2538 = 540

העת = עתה = 475 = אבותינו

כל אבותינו כאן = 1246 = 247
= אומר = זמר

כל אמהותינו כאן = 1289 = 290 = פרי
כלנו ביחד = 130 = קל = יד ימינו
=סיני = כסא אל חי = אנכי אל בהוה
= אנכי גלוי

חוגגים = 630 = בחיים = חיי שרה אמהו
= יחוד שרה אמנו

בבית שרה אמנו = 1016 = 17 = טוב
= הזה = זהה = ההוא

כלנו בבית שרה אמנו = 1122 = 123
= ענג = כל חכמה = שרה אמנו אוהבת כלנו

אני = 61 = מזדהה = כל חג

יום = 616 = חג הצדקות = חג אדם
= התורה = עצמותי = שישו = שושי
= יותר = יתרו = דורות
= הצדקות העתיקה הקדושה = 1615 = 616
= שרה עולה = קו ישר = דבק ישר
= כלנו תבואתן

אנכי = 81 = כסא = חג סובב = נהיה חג
= מלוה = כונה = הכל הויה

ישרים = 1120 = 121 = אצל

אצילות = 537 = לב שרה = אשרי הויה
= אשרי הקדושים = 1536 = 537
= אשרי כל בית ישראל יחד = פה אמהות
= הנשמה הוה ישרים =  דוד שרה בהוה
= הגו שרה בהוה

כלנו פה עם = 861 = בית מקדש
= ראש השנה = אסף

אנחנו פה יחד עם הצדיקים מכל דור = 2011
= 13 = אחד = אהבה

אנחנו פה יחד = 222 = כבר = הבירה
= ספר דברי הימים = 1221 = 222 = רזיה
= גם את דבורה = משה רבנו ישעיהו דבורה

משה רבנו ישעיהו ודבורה בהוה = 1245 = 246
= מדבר

אנחנו פה יחד עם הצדיקים מכל דור בארץ ישראל
= 3655 = 658 = חנם = הגדולים

זמן = 747 = מקראות = להבין = את שמו
= אמון = מקום עלץ = מקום העתיק הקדוש
= 1746 = 747 = שמות עתיק הקדוש

זמן אחד = 760 = עצם = עצרת
= דמיון = מקום דוד = ימין
= שמות העתיק הקדוש אחד = 1759 = 760
= שמות העתיק הקדוש אהבה
= מקום העתיק הקדוש אחד

כל זמן חג = 808 = אברהם = ברא אדם
= רחם

כל זמן חג אחד = 821 = העליון = הדברים
= דברי אדם = דבורה עץ החיים = 1820
= 821 = רזי עץ החיים

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה
= לאה שרה = אצילות את שרה אמנו
= 1540 = 541 = בשלום שרה אמנו

שרה עולה אתנו = 1073 = 74 = עד
= דע = מתגלם = קרן חכמה = עלץ הנביאה

אברהם עולה אתנו = 1376 = 377 = שבעה
= אישוני = אנשי הוה = שיא כל הוה
= הכפור כל הוה

הוה עד = 90 = צ = פי = הפה
= נולד = מוליד = מול דוד = יודע
= הוה מתגלם = 1089 = 90
= חג המת החיים

חג לחיים עולמים = 1425 = 426
= יהי את = החוגג את = ישעיהו החוגג
= בית דוד

כל הצדיקים ביחד לנצחים = 1681 = 682
= עברית = סוד ברית  = מעשה מרכבה
= חסדים

כל הצדיקים ביחד בהוה לנצחים = 1699 = 700
= ן = שת = נולדים = מולידים = יודעים = מלכים
= כפרת = יצרת = מסרת = הנשמה מכל דור
= קם

כל הצדיקים חוגגים = 1499 = 500 = ך
= שר = את גופי

כל הצדיקים החוגגים = 1504 = 505 = שרה
= הלכה למעשה = החקים העליונים

יחידה = 37 = הלב = לבה = לשון = 1036
= 37 = ליצר עולם = לכפר עולם = חוה בהוה
= דוד החי = הגו החי = הוגה בהוה
= עולם חדש בהוה = עולם חדש חי
= ישב עולם בהוה = ישב עולם בהוה

כל הצדיקים חוגגים ביחד לעד = 1627 = 628
= חכם = חיים = ברכות

כל הצדיקים חוגגים ביחד לעד בהוה = 1645
= 646 = אלהים = מדברת = פוסקת
 = כל הצדיקים חוגגים ביחד בהוה בארץ
= 2644 = 646 = לדורות  = שרה אמנו בלבי
= שרה אמנו הויה בהוה = שרה אמנו הויה חי
= חיים בהוה