Thursday, October 13, 2016

אין למדינה זכות להקרא ישראל כל עוד:

תנאי מדינה זאת אינם מעודדים כנות ויושר.
תנאי מדינה זאת אינם מעודדים ענווה.
תנאי מדינה זאת אינם מעודדים שמחה.

החינוך במדינה זאת אינו מעודד אחווה ואהבת חינם.

יש במדינה זאת הלוואות בריבית ואף הוצאה לפועל הגורמת לזוועות של סבל.
יש במדינה זאת חוקים מאימפריות ברבריות אף כי במערכת החוקים העברית יש חוקים יותר אנושיים המתיחסים לאותם הענינים.
במדינה זאת יש מערכת בתי משפט המוגדרת כ"ג'ונגל טוטאלי" ע"י משפטנים מפורסמים ומכובדים.
יש במדינה זאת חטיפת ילדים וסחר בילדים.
יש במדינה זאת ענויים של קטינים.

מדינה זאת רודפת ומפלילה בעלי מצפון. מסוכן ביותר להיות יהודי מוסרי במדינה זאת.
מדינה זאת אינה תומכת בעניים, בחלשים ובחולים ובנכים ובזקנים או מגינה עלהם.
מדינה זאת מעודדת אפליה.
מדינה זאת מממנת חינוך אנטי-יהודי ל"חילוניים" מחד וסילופי יהדות ל"דתיים" מאידך.

אין מנוס מהמסקנה: מדינה זאת מתנגדת לכל הערכים המרכזיים ביהדות האמתית והכי קרובים ללבנו. מדינה זאת אינה יהודית ואף אנטישמית. אין למדינה זאת זכות להקרא בשם ישראל.

במקום להתרכז בבעיות המיחדות מהן אנו סובלים: גזענות, עוני, אפליה, רדיפה על ידי הרשויות...במקום לנסות לחתוך את הענפים החולים; עלינו להתארגן ולהתאחד ולדון על איך לטפל בשרש הבעיה - מכרו לנו לוקש. מדינה זאת אינה ישראל ואף מסוכנת לבני ישראל לחיות כאן.

עלינו לארגן רב שיח ציבורי בענין. קשה להאמין כי המדינה כה רחוקה מהעקרונות המוסריים הבסיסיים ביותר של יהדות במקרה.